آدرس اداره ثبت شركتها برابر اصل اسناد شرکت جهت ترجمه

22268917-19

خ ميرداماد ، نبش بزرگراه مدرس

اداره ثبت شركتها

خیلی از مراجعین دارالترجمه ها جهت تایید ترجمه رسمی مدارک شرکت به مهر اداره ثبت شرکت ها نیاز دارند و لازم این مدارک را به تایید اداره ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی برسانند تا امکان ترجمه رسمی و تایید  آنها فراهم گردد 

ترجمه اگهی ثبتی