آدرس اداره ثبت شركتها

22268917-19 خ ميرداماد ، نبش بزرگراه مدرس اداره ثبت شركتها خیلی از مراجعین دارالترجمه ها جهت تایید ترجمه رسمی مدارک شرکت به مهر اداره ثبت شرکت ها نیاز دارند و لازم این مدارک را به تایید اداره ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی برسانند تا امکان ترجمه رسمی و تایید  آنها فراهم گردد 
تلفن تماس: 
22268917-19
آدرس: 
خ ميرداماد ، نبش بزرگراه مدرس