آدرس روزنامه رسمی ترجمه

55602050-4 ضلع جنوبی پارک شهر،خ بهشت اداره روزنامه رسمي کشور   خیلی از مراجعین دارالترجمه ها جهت تایید گواهی کار به روزنامه رسمی شرکت ها ی خود نیاز دارند و لازم این روزنامه ها را به تایید اداره روزنامه رسمی برساننذ تا امکان ترجمه رسمی و تایید گواهی کار آنها فراهم گردد 
تلفن تماس: 
55602050-4
آدرس: 
ضلع جنوبی پارک شهر،خ بهشت