آدرس روزنامه رسمی ترجمه

55602050-4

ضلع جنوبی پارک شهر،خ بهشت

اداره روزنامه رسمي کشور

 

خیلی از مراجعین دارالترجمه ها جهت تایید گواهی کار به روزنامه رسمی شرکت ها ی خود نیاز دارند و لازم این روزنامه ها را به تایید اداره روزنامه رسمی برساننذ تا امکان ترجمه رسمی و تایید گواهی کار آنها فراهم گردد