آدرس كانون سردفترداران و دفتر ياران

 

88711150-1

خ مطهري ، تقاطع ميرزاي شيرازي ،

كوچه عرفان پ 19

كانون سردفترداران و دفتر ياران

اخیرا بخشنامه ای از سوی اداره امور مترجمان صادر شده بدین مضمون که هر سند صادره از سوی دفترخانه اعم از تعهد نامه و رضایت نامه و .... برای ترجمه رسمی باید به تایید کانون سردفتران به آدرس فوق و اداره اسناد و سردفتران در پشت پارک شهر برسد تا ترجمه رسمی شود