آدرس كانون سردفترداران و دفتر ياران

  88711150-1 خ مطهري ، تقاطع ميرزاي شيرازي ، كوچه عرفان پ 19 كانون سردفترداران و دفتر ياران اخیرا بخشنامه ای از سوی اداره امور مترجمان صادر شده بدین مضمون که هر سند صادره از سوی دفترخانه اعم از تعهد نامه و رضایت نامه و .... برای ترجمه رسمی باید به تایید کانون سردفتران به آدرس فوق و اداره اسناد و سردفتران در پشت پارک شهر برسد تا ترجمه رسمی شود  
تلفن تماس: 
88711150-1
آدرس: 
خ مطهري ، تقاطع ميرزاي شيرازي ، كوچه عرفان پ 19