آدرس و تماس شرکت های پست بین المللی

021-84079

خ وزرا نبش خ 21پ 137

آدرس پست دي اچ ال

84089

84079

پست دي اچ ال واقع در فرودگاه مهر آباد – ساختمان شماره 2

پست دي اچ ال

82444

فکس:88658115

خ ظفر مابین افریقا و ولیعصر پلاک 246 ساختمان تی ان تی

TNT آدرس پست

در این صفحه جهت استفاده مراجعین ترجمه و دارالترجمه ادرس پست های بین المللی قرار داده شده استارسال ترجمه های رسمی با پست