اداره روابط بین الملل بانک پاسارگاد

بلوار میرداماد ،نرسیده به آفریقا پ430

بانک پاسارگاد اداره روابط بين المللپرینت حساب و گواهب

پرینت حساب و گواهی حساب بانک پاسارگاد جهت تایید ترجمه رسمی لازم است توسط اداره بین الملل بانک پاسارگاد به ادرس فوق تایدد شود