بانک صادرات دارالترجمه بین الملل

تقاطع خ بهار و سميه ، طبقه 21

بانك صادرات ايران _ امور بين الملل

معمولا همه سفارت ها برای ویزا حتما ترجمه پرینت حساب بانکی رو از مراجعین به سفارت درخواست می کنند . جهت ترجمه رسمی پرینت حساب بانک  و منجمله پرینت بانک صادرات تایید آن از سوی بانک لازم است . تا امکان ترجمه رسمی فراهم گردد .

برای تایید گواهی بانک و پرینت و صورتحساب بانک صادرات لازم است . اصل پرینت توسط اداره بین الملل تایید شود تا دارالترجمه ترجمه کند جهت تایید به آدرس فوق مراجعه شود


اداره بین الملل بانک صادرات جهت تایید ترجمه گواهی حساب در دارالترجمه