ترجمه گواهی کشتیرانی

ترجمه گواهی های کشتیرانی ترجمه گواهی صادراتی ترجمه گواهی گمرک ترجمه گواهی واردات

ترجمه گواهی های کشتیرانی در دارالترجمه رسمی -   مدارك لازم براي ترجمه سابقه كار کشتیرانی  -  چه مدارکی از کشتیرانی باید ترجمه شود - اعتبار ترجمه مدارک کشتیرانی چه مدت است

گواهی های صادره از شرکت کشترانی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فیش حقوقی کشتیرانی ممهور به مهر شرکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .

معمولا ترجمه فیش حقوق و گواهی کار کافیست

اعتبار مدارک ترجمه شده معمولا 6 ماه تا 1 سال است