ترجمه رسمی اقرارنامه مالی و ترجمه اقرارنامه غیر مالی به زبان انگلیسی

ترجمه رسمی اقرارنامه به زبان انگلیسی روسی عربی  ترکی  یا دیگر زبان ها در دارالترجمه رسمی داریان :

اقرار نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر سر دفتر اسناد رسمی قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه است بشرطی که مضون اقرار نامه بر اساس ماده 1259 قانون مدنی تنظیم شده باشد با توجه به متن اقرار نامه ارائه مدارک لازم به دارالترجمه الزامی است مثلا در اقرار به فرزند خواندگی باید « رای دادگاه »  به دارالترجمه تسلیم گردد و یا در اقرار به تجرد باید « گواهی تجرد از ثبت احوال » به دارالترجمه نشان داده شود و یا در  اقرار به زوجیت ارائه « سند ازداوج یا شناسنامه » به دارالترجمه رسمی ضروری است در اقرار به مالکیت « سند مالکیت » باید ارائه گردد و در  اقرار به نسبیت باید « رای دادگاه یا شناسنامه » به دارالترجمه داده شود

اقرار نامه در صورتي قابل ترجمه توسط دارالترجمه رسمی است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد.

با توجه به متن اقرارنامه، ارائه مدارك لازم براي تاييد ترجمه توسط دارالترجمه الزامی ميباشد.