ترجمه سرفصل کاردانی هوشبری

ترجمه سرفصل هوشبری ترجمه سیلابس رشته هوشبری کاردانی کارشناسی ارشد

ترجمه سرفصل کاردانی هوشبری :ترجمه آماده سیلابس رشته هوشبری در دارالترجمه داریان 

ترجمه سرفصل کاردانی هوشبری وکارشناسی هوشبری به زبان انگلیسی و فرانسه و عربی در دارالترجمه رسمی داریان
(Translation of Syllabus of AS and BS of Anesthesiology, Scientific Applied and Bachelor of Science of Anesthesiology