دستورالعمل ترجمه مدارک دانشگاه غیرانتفاعی

برای تایید ترجمه رسمی مدرک و ریزنمره دانشگاه های غیر انتفاعی چه چیزی نیاز است ؟

دستورالعمل ترجمه

ترجمه رسمی مدارک صادره از دانشگاههای غیر انتفاعی در دارالترجمه به زبان چینی و انگلیسی و فرانسه و کردی و عربی  :

اینگونه مداک با تایید وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی میباشد . در صورت نیاز به توضیح بیشتر پس از ایجاد حساب کاربری برای ما پیام بزارین در کمترین زمان جواب می دهیم.