ترجمه مدارک سازمان امور استخدامی

ترجمه مدارک سازمان استخدامی کشور شمامل  گواهی مدرک و ریزنمره مدرک سازمان  به زبان انگلیسی آلمانی فرانسه چه الزاماتی دارد و برای تایید مراجع چه مهر و امضایی لازم دارد؟

ترجمه مدارک و ریز نمره و دانشنامه های سازمان امور استخدامی کشور در دارالترجمه  :

دانشنامه ، مدرک تحصیلی و ریزتنره و گواهی  صادره از سازمان امور استخدامی کشور  با مهر سازمان امور استخدامی و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است . با دارالترجمه داریان در تماس باشید.

ترجمه بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی کشور ترجمه مدارک سازمان اداری و استخدامی کشور