ترجمه پروانه مطب

ترجمه پروانه مطب پزشک داروساز و دندانپزشک وزارت بهداشت در دارالترجمه

ترجمه پروانه های صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

پروانه مطب و پروانه دائم پزشکی و پروانه تاسیس داروخانه و پروانه تاسیس آزمایشگاه با مهر و امضای مجاز وزرات بهداشت  درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه رسمی دردارالترجمه (دفتر ترجمه رسمی ) می باشند. منظور مهری که نوشته " ترجمه و تایید این مدرک در وزارت امور خارجه بلامانع است " .

 اگر مهر وزارت بهداشت رو پروانه نباشد ارائه اصل دانشنامه تحصیلی مربوطه با مهر و امضای مجاز بهداشت برای ترجمه ضرورت دارد . یعنی اینکه پشت دانشنامه های پزشکی وزارت بهداشت یک مهر می زند به این مذمون که ترجمه و تایید این مدرک توسط وزارت امور خارجه بلامانع است 

پروانه های تاسیس مطب و آزمایشگاه و داروخانه رو برای ترجمه به دارالترجمه داریان بسپارید به زبان های انگلیسی روسی عربی آلمانی و .. ترجمه رسمی انجام میدیم.