ترجمه پروانه مطب

ترجمه پروانه مطب پزشک داروساز و دندانپزشک وزارت بهداشت در دارالترجمه ترجمه پروانه های صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پروانه مطب ، پروانه دائم پزشکی و پروانه تاسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه دردارالترجمه می باشند  و اگر مهر وزارت بهداشت نداشته باشند ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز بهداشت برای ترجمه ضرورت دارد . یعنی اینکه پشت دانشنامه های پزشکی وزارت بهداشت یک مهر می زند به این مذمون که ترجمه و تایید این مدرک توسط وزارت امور خارجه بلامانع است .