ترجمه کارت شرکت

ترجمه کارت شرکت ها در دارالترجمه رسمی داریان به انگلیسی و المانی

کارت صادر شده از سوی شرکت ها سهامی عام خاص مسولیت محدود تعاونی و ..  و موسسات خصوصی و غیر انتفاعی با ارائه اصل کارت به اضافه روزنامه رسمی شرکت و یا مجوز موسسه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .

ما در دفتر ترجمه داریان کارت عضویت فعالیت کارت اشتغال کارت حضور و غیاب و کارت منزلت شما را به همه زبان ها ترجمه می کنیم.