ترجمه گواهی بانک تجارت

طالقانی نبش نجات الهی ساختمان شیشه ای بانک تجارت بانک تجارت اداره روابط بين الملل دوستانی که از شعب بانک تجارت پرینت حساب و یا گواهی حساب بانکی  جهت ترجمه و یا جهت ارائه مستقیم به سفارت ها می گیرند لازم جهت تایید این گواهی های بانکی به ادرس فوق مراجعه نمایند تا امکان تایید ترجمه گواهی حساب و پرینت حساب و گواهی تمکن مالی انان از دارالترجمه رسمی و تایید آن از  سوی دادگستری و وزارت خارجه فراهم گردد.
آدرس: 
طالقانی نبش نجات الهی ساختمان شیشه ای بانک تجارت