ترجمه گواهی بانک تجارت

دوستانی که از شعب بانک تجارت پرینت حساب و یا گواهی حساب بانکی  جهت ترجمه و یا جهت ارائه مستقیم به سفارت ها می گیرند توجه فرمایند :

بهتر است که پرینت و گواهی حساب خود را مستقیما از بانک به صورت ترجمه شده به انگلیسی دریافت کنند اما لزوما باید گواهی حساب توسط دارالترجمه ترجمه شود به موارد زیر توجه فرمایید.

جهت تایید این گواهی های بانکی به ادرس طالقانی نبش نجات الهی ساختمان شیشه ای بانک تجارت   بانک تجارت اداره روابط بين الملل

 مراجعه نمایند تا امکان تایید ترجمه گواهی حساب و پرینت حساب و گواهی تمکن مالی انان از دارالترجمه رسمی و تایید آن از  سوی دادگستری و وزارت خارجه فراهم گردد.