ترجمه گواهی راهنمایی

ترجمه گواهی راهنمایی ترجمه رسمی مدارک دوره راهنمایی (سه ساله راهنمایی ) در دارالترجمه رسمی ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهاي مقطع راهنمايي: مدارك مقطع راهنمايی با مهر و امضا مدير مدرسه مربوطه و مهر آموزش و پرورش منطقه و همچنین مهر اداره کل آموزش و پرورش استان قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است . جهت تایید ترجمه در دارالترجمه رسمی، گواهي پايان مقطع تحصيلات راهنمايي (سوم راهنمايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه و اداره کل استان برسد.