ترجمه گواهی راهنمایی

ترجمه گواهی دوره راهنمایی ترجمه رسمی مدارک دوره راهنمایی (سه ساله راهنمایی ) در دارالترجمه رسمی ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهای مقطع راهنمايی: برای ترجمه رسمی مدارك مقطع راهنمايی لازم است که این مدارک توسط مدير مدرسه مهر و امضا و توسط آموزش و پرورش منطقه و همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان مهر شود و ان وقت قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است . جهت تایید ترجمه در دارالترجمه رسمی، گواهی پايان مقطع تحصيلات راهنمايی (سوم راهنمايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه و اداره کل استان برسد.