ترجمه گواهی فرهنگی دارالترجمه

ترجمه گواهی های فرهنگی هنری در دارالترجمه داریان

گواهی های صادره از فرهنگسرا ها و مراکز فرهنگی ، هنری با تایید وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه  در دارالترجمه رسمی میباشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا موسسات هنری باستناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند اراده ارشاد ف آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز موسسه در امور فرهنگی هنری ، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است .