دارالترجمه بانک مسکن

  ترجمه گواهی حساب بانکی و پرینت حساب بانک مسکن در دارالترجمه رسمی داریان دوستانی که از شعب بانک مسکن پرینت حساب و یا گواهی حساب و یا گواهی تمکن مالی جهت ترجمه در دارالترجمه رسمی می گیرند و یا می خواهند به طور مستقیم به سفارت هارائه دهند لازم جهت تایید این گواهی های بانکی به ادرس فوق مراجعه نمایند تا امکان ترجمه رسمی گواهی حساب و پرینت حساب و گواهی تمکن مالی انان در دارالترجمه فراهم شود و متعاقب آن دادگستری و وزارت خارجه تایید کند بانک مسکن اداره روابط بين الملل                فردوسی جنوبی ،نرسیده به میدان امام،نبش سرهنگ سخایی ،ساختمان شماره یک  
آدرس: 
فردوسی جنوبی ،نرسیده به میدان امام،نبش سرهنگ سخایی ،ساختمان شماره یک