دارالترجمه ترجمه شناسنامه

دارالترجمه ترجمه شناسنامه الزامات ترجمه شناسنامه انگلیسی آلمانی فرانسه الزامات ترجمه شناسنامه ، ترجمه رسمی شناسنامه به زبان انگلیسی و عربی و روسی و المانی و اسپانیایی و فرانسوی جهت ترجمه ، شناسنامه افراد بالای 15 سال حتما باید  عکس دار باشد . شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل ترجمه و تایید است . چنانچه هریک از وقایع اربعه در شناسنامه افراد بالغ  قید نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامی است . در کلیه صفحات شناسنامه بالای 15 سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عینا ترجمه و در غیر اینصورت درج عبارت : ( تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده ) توسط مترجم الزامی است . در ترجمه شناسنامه تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماما باید درج شود . در ترجمه قید شماره سریال ، ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیله مترجم الزامی است . تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه میشود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد . شناسنامه هاي قديمي فاقد اعتبار و غير قابل ترجمه هستند؛ مگر اين كه صاحب آن فوت نموده و در آن قيد شده باشد. مراجعه كننده بايد املاي انگليسي مورد نظر اسامي مندرج در شناسنامه را در زمان تحويل شناسنامه قيد نمايد.