دارالترجمه ترجمه پایان خدمت

ترجمه رسمی كارت پايان خدمت ترجمه کارت سربازی در دارالترجمه رسمی 

ترجمه كارت پايان خدمت همراه با اصل  قابل ترجمه و تاييد است.

کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تایید است با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود لکن کپی برابر با اصل آن قابل ترجمه و تایید نیست . همچنین گواهی های صادره از نیروهای انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه در دارالترجمه میباشد .

دارالترجمه ترجمه پایان خدمت انگلیسی روسی ترکی کردی ترجمه کارت سربازی