دارالترجمه سازمان اداره

دارالترجمه سازمان اداره ترجمه مكاتبات سازمانی دولتی شرکتی مترجم ترجمه مكاتبات بين سازمانهاي دولتي در دارالترجمه رسمی: ترجمه مداركي كه جنبه مكاتبه بين سازمانها داشته باشد مدرك و سند رسمي تلقي نميشود و فقط مقررات و آئين نامه ها در دارالترجمه ترجمه می شود.