دارالترجمه وزارت خارجه رسمی

 هر نوع مدرک ولادت اتباع خارجه باید در اداره کل ثبت احوال خارجه تایید شود تا امکان ترجمه رسمی داشته باشد.

ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه در خیابان امام خمینی

اداره كل ثبت احوال امور خارجه

جهت ترجمه رسمی بعضی مدارک در دارالترجمه  به زبان های دیگر مراجعه به اداره ثبت احوال وزارت خارجه لازم است که آدرس آن در بالا قید شده است

مثلا برای ترجمه گواهی ولادت و گواهی ولات و گواهی فوت اتباع خارجی در ایران لازم است از اداه ثبت احوال خارجه گواهی اخذ گردد.

دارالترجمه وزارت خارجه رسمی آدرس اداره ثبت احوال امور خارجه تهران