دارالترجمه وزارت خارجه رسمی

خيابان امام خميني ،نبش خيابان شيخ هادي اداره كل ثبت احوال امور خارجه جهت ترجمه رسمی بعضی مدارک در دارالترجمه  به زبان های دیگر مراجعه به اداره ثبت احوال وزارت خارجه لازم است که آدرس آن در بالا قید شده است دارالترجمه وزارت خارجه رسمی آدرس اداره ثبت احوال امور خارجه تهران
آدرس: 
خيابان امام خميني ،نبش خيابان شيخ هادي