دارالترجمه پست دی اچ ال

021-84079 خ وزرا (خالد اسلامبولی) نبش خ 21 پلاک 137 آدرس پست دي اچ ال دارالترجمه پست دی اچ ال جهت پست مدارک و ترجمه رسمی به خارج ایران مراجعین محترم سایت دارالترجمه رسمی داریان در صورت نیاز به پست دی اچ ال برای پست مدارک و ترجمه های خود به نقاط مختلف به آدرس فوق مراجعه و یا با شماره تلفن تماس بگیرید پست مرسوله رو دم در خونه از شما تحویل خواهد گرفت 
تلفن تماس: 
021-84079
آدرس: 
خ وزرا نبش خ 21 پلاک137