دستورالعمل ترجمه سند خودرو

دستورالعمل و الزامات ترجمه رسمی سند ماشین

تایید ترجمه اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری در دارالترجمه رسمی داریان :

ترجمه سند خودرو دارالترجمه انگلیسی اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری 

اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه وتایید است. ترجمه برابر اصل سند خودرو قابل تایید نیست