سوگند مترجم رسمی

سوگند مترجم رسمی

مترجمین رسمی در زمان اخذ پروانه مترجمی رسمی و قبل از تاسیس ارالترجمه  سوگند ذیل را به جا می آورند .

به خداوند متعال سوگند یاد می کنم
که در امر ترجمه قلم و زبان خود را بجر به راستی و حقیقت بکار نبرم

ودر سمت مترجمی رازدار و امین باشم