سیلابس کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات

 

ترجمه سیلابس (سرفصل دروس )کارشناسی  رشته مکانیک در طراحی جامدات

دارالترجمه داریان ترجمه سرفصل کارشناسی و ارشد طراحی صنعتی و سیلابس کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات را انجام میدهد. ترجمه این سیلابس ها ی گروه مکانیک به صورت ضمانتی است . و به زبان های روسی و عربی و انگلیسی و اسپانیایی و فرانسه انجام میدهیم
(Translation of Syllabus of AS and BS and MS of Industrial Design and Mechanics in Solid Design)