هزینه/تعرفه /نرخ تایید دادگستری

هزینه/تعرفه /نرخ تایید دادگستری

دادگستری(اداره امور مترجمان رسمی) جهت تایید ترجمه های رسمی از اول اردیبهشت 1393 نرخ جدیدی اعلام کرده و به ازای هر پلمپ ارسالی ترجمه جهت تایید 40000 تومان تمبر باطل می کند . در مورد موارد برابر اصل دادگستری ( قوه قضائیه ) برای هر پلمپ 40000 تومان تمبر باطل می کند.لازم به ذکر است ترجمه هایی که قبلا با هم پلمپ می شد مثلا دانشنامه و ریز نمره الان باید ترجمه هر کدام جدا پلمپ شود و تمبر مجزا پرداخت گردد.

هزینه / نرخ تایید هر مدرک ترجمه توسط دادگستری

40000 تومان

هزینه / نرخ تایید هر برابر اصل از مدرک

40000 تومان

 

 

قانونا فقط خود مترجم یا نماینده معرفی شده از سوی وی حق دارد کار ترجمه شده برای تایید به دادگستری ببرد . اما استثناهایی هم هست و آن وقتی است که فرد به هر دلیلی در کارش فوریت باشد . در این صورت خود شخص می تواند جهت تایید ببرد .اما باید مدرکی دال بر این فوریت ارائه دهد مثلا اگر پرواز دارد باید بلیت پرواز رو ارائه دهد. 

لینک آدرس دادگستری در ذیل قرار داده شده لطفا کلیک کنید.

لینک آدرس اداره مترجمان قوه قضائیه  جهت تایید ترجمه رسمی