هزینه ترجمه متون تخصصی

هزینه ترجمه متون تخصصصی در دارالترجمه رسمی داریان

هزینه ترجمه متن تخصصی  زبان های روسی ،کردی،عربی ،انگلیسی ،فرانسه ، متون تخصصی ایتالیایی و متون تخصصی ترکی آدری و اسپانیایی در این صفحه به تفکیک بیان شده است هزینه های ترجمه تخصصی مربوط به سال 1393 است این هزینه ها بر اساس هر صفحه متن تخصصی 250 کلمه ای می باشد 

25000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به عربی  

25000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  فارسی به فرانسه

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان فارسی به روسی

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان فارسی به کردی

15000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی اززبان  فارسی به انگلیسی

40000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به اسپانیولی

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ترکی آذری

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ترکی استامبولی

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ایتالیایی

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به آلمانی

20000   تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان عربی به فارسی

8000   تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  انگلیسی به فارسی

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  روسی به فارسی

30000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان ایتالیایی به فارسی

30000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از آلمانی به فارسی

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از کردی به فارسی

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از ترکی آذری به فارسی

30000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از ترکی استامبولی به فارسی

35000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از اسپانیولی به فارسی

20000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فرانسه به فارسی