عنوان: پرداخت-قیمت-ترجمه-بانک-سامان حساب سامان دارالترجمه داریان برای واریز وجه و هزینه ترجمه آنلاین حساب دارالترجمه داریان در بانک سامان جهت واریز وجوه ترجمه(پرداخت هزینه ترجمه به حساب دارالترجمه) حساب بانک سامان به نام مسلم جمشیدی شماره عابر کارت بانک سامان  به نام مسلم جمشیدی 6219861009780262 شماره حساب سامان به نام مسلم جمشیدی 1-898557-806-807 شماره شبای بانک سامان به نام مسلم جمشیدی