اوراق سهام شرکت های سهامی عام

  ترجمه اوراق سهام شرکت های سهامی عام :  حاوی مهر و امضا شرکت صادره کننده قابل ترجمه و تایید است . - اوراق سهام صادره از سازمان اوراق بورس قابل ترجمه و تایید است . - اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان ، در صورت ذکر شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه  و تایید است . اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه و تایید است . تبصره : چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از 000/ 000 / 100 ( صد میلیون ریال ) بیشتر باشد جهت ترجمه  استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است .