هزینه / تعرفه / نرخ ترجمه انگلیسی

1نرخ/ هزینه / تعرفه ترجمه به زبان انگلیسی نرخ جدید سال 92 – هزینه ترجمه سال 92

نرخ/ هزینه / تعرفه  ترجمه به زبان انگلیسی  ، قیمت ترجمه انگلیسی

نوع سند جهت ترجمه به انگلیسی

قيمت ترجمه به تومان

 نرخ ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

15000

هزینه ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد متاهل)

15000

تعرفه ترجمه مشخصات هر فرزند

1000 

نرخ ترجمه انگلیسی توضيحات شناسنامه

2000

هزینه ترجمه انگلیسی گذرنامه

15000

تعرفه ترجمه انگلیسی خلاصه فوت

15000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهي تجرد

15000

هزینه ترجمه انگلیسی گواهي ولادت

15000

تعرفه ترجمه انگلیسی سند ازدواج

30000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است        

 نرخ ترجمه انگلیسی رونوشت سند ازدواج 

35000

هزینه ترجمه انگلیسی سند طلاق

35000

 تعرفه ترجمه انگلیسی رونوشت سند طلاق

35000

نرخ ترجمه انگلیسی سند ملك (عادي)

30000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

1000

 تعرفه ترجمه انگلیسی سند وسائط نقليه (سند ماشین)

15000

 تعرفه ترجمه انگلیسی گواهي عدم سوء پيشينه

15000

هزینه ترجمه انگلیسی وصيتنامه  (تا 10 سطر)

30000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

نرخ ترجمه انگلیسی وكالتنامه (تا 10 سطر)

30000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

مبایعه (تا 10 سطر)

30000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

اجاره نامه  (تا 10 سطر)

30000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

20000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

بنچاق (تا 10 سطر)

35000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

تعهدنامه (تا 10 سطر)

25000

 
 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

 نرخ ترجمه انگلیسی اقرارنامه (تا 10 سطر)

25000

 

 

نرخ ترجمه انگلیسی هر نوع سندي كه در سربرگهاي رسمي تنظيم شده باشد (تا 10 سطر)

25000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

انوع قرارداد {متون فارسي و متون انگليسي نوشته شده در آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا}

15000-20000

هزینه ترجمه انگلیسی كارت (انواع كارت)

10000

تعرفه ترجمه انگلیسی حكم دادگاه (هر صفحه)

25000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهينامه‌هاي (تحصيلي و فني ـ حرفه‌اي)

15000

تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمره (هر ترم دانشگاهي)

6000

 

        

 تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

6000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهي كار (تا 5 سطر)

15000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (براي هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

1000

 نرخ ترجمه انگلیسی سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

15000

هزینه ترجمه انگلیسی قبض (انواع قبوض) برق تلفن موبایل

15000

هزینه ترجمه انگلیسی فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)  

15000

نرخ ترجمه انگلیسی پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

15000

 نرخ ترجمه انگلیسی دفتر چه هاي بانكي

15000

 نرخ ترجمه انگلیسی گواهي موجود بانك

15000

هزینه ترجمه انگلیسی جواز كسب (انواع جواز كسب)

15000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 نرخ ترجمه انگلیسی اساسنامه (هر صفحه)

13000

 نرخ ترجمه انگلیسی رزنامه رسمي (تا 10 سطر)

15000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

هزینه ترجمه انگلیسی ليست بيمه (هر صفحه)

15000

هزینه ترجمه انگلیسی مدارك صادره خارج از كشور (تا 5 سطر)

15000

بالاي 5 سطر (هر سطر)

1000

 

نرخ ترجمه غير رسمي به زبان انگلیسی - قيمت ها به تومان مي باشد

قیمت ترجمه انگليسي ـ فارسي متون عادي (هر صفحه)

7000

تعرفه ترجمه انگليسي ـ فارسي متون تخصصي (هر صفحه)

9000

تعرفه ترجمه فارسي ـ انگليسي متون عادي (هر صفحه)

10000

هزینه ترجمه فارسي ـ انگليسي متون تخصصي (هر صفحه)

10000الي 12000   

نرخ ترجمه شفاهي (8 ساعت كاري) انگليسي

100000

قیمت ترجمه شفاهي (8 ساعت كاري) غير انگليسي

توافقي

نرخ ترجمه انگلیسی نوار و فيلم (هر دقيقه) (حد اقل 20 دقيقه) (پياده سازي)

8000