هزینه / تعرفه / نرخ ترجمه انگلیسی

1نرخ/ هزینه / تعرفه ترجمه به زبان انگلیسی نرخ جدید سال 92 – هزینه ترجمه سال 92

نرخ/ هزینه / تعرفه  ترجمه به زبان انگلیسی  ، قیمت ترجمه انگلیسی

نوع سند جهت ترجمه به انگلیسی

قيمت ترجمه به تومان

 نرخ ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

9000

هزینه ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد متاهل)

10000

تعرفه ترجمه مشخصات هر فرزند

500 

نرخ ترجمه انگلیسی توضيحات شناسنامه

1000

هزینه ترجمه انگلیسی گذرنامه

8000

تعرفه ترجمه انگلیسی خلاصه فوت

8000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهي تجرد

8000

هزینه ترجمه انگلیسی گواهي ولادت

8000

تعرفه ترجمه انگلیسی سند ازدواج

15000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است        

 نرخ ترجمه انگلیسی رونوشت سند ازدواج 

18000

هزینه ترجمه انگلیسی سند طلاق

18000

 تعرفه ترجمه انگلیسی رونوشت سند طلاق

18000

نرخ ترجمه انگلیسی سند ملك (عادي)

15000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

500

 تعرفه ترجمه انگلیسی سند وسائط نقليه (سند ماشین)

9000

 تعرفه ترجمه انگلیسی گواهي عدم سوء پيشينه

8000

هزینه ترجمه انگلیسی وصيتنامه  (تا 10 سطر)

20000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

نرخ ترجمه انگلیسی وكالتنامه (تا 10 سطر)

20000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

فروشنامه (تا 10 سطر)

20000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

اجاره نامه  (تا 10 سطر)

20000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

20000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

بنچاق (تا 10 سطر)

25000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

تعهدنامه (تا 10 سطر)

20000

 
 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

 نرخ ترجمه انگلیسی اقرارنامه (تا 10 سطر)

20000

 

 

نرخ ترجمه انگلیسی هر نوع سندي كه در سربرگهاي رسمي تنظيم شده باشد (تا 10 سطر)

20000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

انوع قرارداد {متون فارسي و متون انگليسي نوشته شده در آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا}

7000-15000

هزینه ترجمه انگلیسی كارت (انواع كارت)

7000

تعرفه ترجمه انگلیسی حكم دادگاه (هر صفحه)

20000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهينامه‌هاي (تحصيلي و فني ـ حرفه‌اي)

8000

تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمره (هر ترم دانشگاهي)

4000

 

        

 تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

4000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهي كار (تا 5 سطر)

8000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (براي هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

1000

 نرخ ترجمه انگلیسی سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

8000

هزینه ترجمه انگلیسی قبض (انواع قبوض) برق تلفن موبایل

8000

هزینه ترجمه انگلیسی فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)  

8000

نرخ ترجمه انگلیسی پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

9000

 نرخ ترجمه انگلیسی دفتر چه هاي بانكي

9000

 نرخ ترجمه انگلیسی گواهي موجود بانك

8000

هزینه ترجمه انگلیسی جواز كسب (انواع جواز كسب)

9000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 نرخ ترجمه انگلیسی اساسنامه (هر صفحه)

13000

 نرخ ترجمه انگلیسی رزنامه رسمي (تا 10 سطر)

15000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

هزینه ترجمه انگلیسی ليست بيمه (هر صفحه)

12000

هزینه ترجمه انگلیسی مدارك صادره خارج از كشور (تا 5 سطر)

10000

بالاي 5 سطر (هر سطر)

500

 

نرخ ترجمه غير رسمي به زبان انگلیسی - قيمت ها به تومان مي باشد

قیمت ترجمه انگليسي ـ فارسي متون عادي (هر صفحه)

5000

تعرفه ترجمه انگليسي ـ فارسي متون تخصصي (هر صفحه)

7000

تعرفه ترجمه فارسي ـ انگليسي متون عادي (هر صفحه)

9000

هزینه ترجمه فارسي ـ انگليسي متون تخصصي (هر صفحه)

7000 الي 10000   

نرخ ترجمه شفاهي (8 ساعت كاري) انگليسي

100000

قیمت ترجمه شفاهي (8 ساعت كاري) غير انگليسي

توافقي

نرخ ترجمه انگلیسی نوار و فيلم (هر دقيقه) (حد اقل 20 دقيقه) (پياده سازي)

6000