راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/taxonomy/term/11 fa ترجمه گواهی های کار صاده از مهد کودکها http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%87%D8%A7 <span>ترجمه گواهی های کار صاده از مهد کودکها</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:49</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی های کار صادره از مهد کودکها در دارالترجمه  : </span></strong></p> <p><span dir="RTL">گواهی های صادره  از مهد کودکها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تایید سازمان بهزیستی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه به زبان های عربی و انگلیسی و دیگر زبان ها می باشد .</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> <div class="field field--name-field-attach field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">فایل پیوست</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-image-jpeg file--image icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-picture text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.daroltarjomeh.net/sites/default/files/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg" type="image/jpeg; length=61893" title="Open image in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">ترجمه گواهی کار به زبان انگلیسی </a></span><span class="file-size">60.44 کیلوبایت</span></span></div> </div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:19:34 +0000 ناشناس 231 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی کار واحد های صنفی به زبان انگلیسی و روسی برای ویزای سفارت http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C <span>ترجمه گواهی کار واحد های صنفی به زبان انگلیسی و روسی برای ویزای سفارت</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:48</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی های کار صادره ازواحد های صنفی مختلف در دارالترجمه داریان به زبان انگلیسی و روسی : </span></strong></p> <p><span dir="RTL"> گواهی های مربوز به واحد های صنفی مثل خیاطی یا کفاشی یا فروشنده گان مختلف  با تایید اتحادیه صنفی ذیربط  یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است . </span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:18:30 +0000 ناشناس 230 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی کار شرکت ها http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7 <span>ترجمه گواهی کار شرکت ها</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:47</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی های کار صادره از شرکتها در دارالترجمه رسمی :به انگلیسی یا هر زبانی </span></strong></p> <p><span dir="RTL">گواهی های کار صادره از شرکت ها ی خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است در صورتیکه در گواهی کار صادره ، مدرک تحصیلی قید شده اشد ، ارائه مدرک تحصیلی به دارالترجمه جهت تایید ترجمه لازم است . </span></p> <p><span dir="RTL">در صورت نیاز به نمونه ترجمه شده گواهی کار به زبان انگلیسی جهت پرینت روی سربرگ شرکت می توانید آن را از<a href="http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1"> این لینک</a> دانلود کنید.</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:17:26 +0000 ناشناس 229 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی کار ادارات موسسات دولتی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C <span>ترجمه گواهی کار ادارات موسسات دولتی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:46</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong>ترجمه انگلیسی گواهی های کار از موسسات و ادارات دولتی در دارالترجمه داریان به زبان انگلیسی و عربی و روسی و دیگر زبان ها :</strong></p> <p><span dir="RTL">گواهی ها کار صادره از ادارات با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است . </span></p> <p><span dir="RTL">در ضمن در صورت قید میزان تحصیلات ارائه اصل دانشنامه به دارالترجمه ضروری است</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:16:19 +0000 ناشناس 228 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی دفتر اسناد رسمی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C <span>ترجمه گواهی دفتر اسناد رسمی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:45</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی های کار از دفاتر اسناد رسمی در دارالترجمه به زبان انگلیسی و آلمانی و یا دیگر زبان ها : </span></strong></p> <p><span dir="RTL">گواهی های کار سر دفتران اسناد رسمی با تایید کانون سر دفترداران قابل ترجمه رسمی در دفتر ترجمه رسمی و  دارالترجمه است. برای ترجمه رسمی گواهی کار سایر افراد شاغل در دفتر خانه ها ، مهر دفترخانه کفایت میکند و گواهی های کار شاغلین در کانون سر دفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی می باشد. </span>اگر درباره ترجمه گواهی های کار از دفاتر اسناد رسمی در دارالترجمه به زبان انگلیسی و آلمانی و یا دیگر زبان ها موضوعی هست که نیاز است بدانید و در این پیج نیست با دارالترجمه تماس بگیرید</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:15:02 +0000 ناشناس 227 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی کار بیمارستان http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 <span>ترجمه گواهی کار بیمارستان </span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:43</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها در دارالترجمه رسمی :به انگلیسی یا هر زبانی</span></strong></p> <p><span dir="RTL">گواهی های کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد.</span> گواهی اشتغال به زبان انگلیسی  معنی گواهی اشتغال به کار به انگلیسی  گواهی اشتغال به کاربرای سفارت گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:13:46 +0000 ناشناس 226 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی کار مطب پزشک دندانپزشک http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9 <span>ترجمه گواهی کار مطب پزشک دندانپزشک</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:42</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان در دارالترجمه رسمی  : </span></strong></p> <p><span dir="RTL">گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی تایید نمی شود و باید لیست بیمه کارمند و مجوز فعالیت پزشک همراه گواهی باشد . </span><span dir="RTL">و یا به تایید وزارت بهداشت رسیده باشد در این صورت  </span><span dir="RTL">قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:12:38 +0000 ناشناس 225 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی کار داروخانه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 <span>ترجمه گواهی کار داروخانه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:39</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span dir="RTL">ترجمه رسمی گواهی های صادره از داروخانه ها در دارالترجمه رسمی برای مهاجرت و اخذ ویزا در همه زبان ها </span></strong></p> <p><span dir="RTL">گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تایید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تاسیس داروخانه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است .</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:09:19 +0000 ناشناس 224 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی آژانس هواپیمایی گردشگری http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C <span>ترجمه گواهی آژانس هواپیمایی گردشگری</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:37</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی های صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و روسی و فرانسه : </span></strong></p> <p><span dir="RTL">گواهی های صادره ازآژانسها وموسسات گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره میشوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:07:58 +0000 ناشناس 223 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی کار کارخانه ها و مراکز صنعتی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C <span>ترجمه گواهی کار کارخانه ها و مراکز صنعتی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:34</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span dir="RTL">مدارک مورد نیاز برای تایید  ترجمه گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات  در دارالترجمه رسمی </span></strong></p> <p><span dir="RTL">ترجمه گواهی های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل ترجمه رسمی در ارالترجمه است .</span>در صورتی که میزان تحصیلات شخص در گواهی قید شده باشد ، جهت ترجمه گواهی ارائه دانشنامه به دارالترجمه لازم است.</p> <p><br /> گواهى سابقه كارى كه ترجمه رسمى باشه براى دانشگاه ها قابل قبول هست و حتما لازم نيست كه خطاب به دانشگاه نوشته بشه. شما ميتونيد يك گواهى سابقه كار كلى بگيريد و همون رو ترجمه و ارسال كنيد.براى ترجمه رسمى سابقه كار، اگر بيشتر از شش ماه باشه، شماره ثبت شركت و بيمه بايد در گواهى سابقه كارتون قيد بشه و نياز به تاييد جاى ديگرى نيست.</p> <h3><br /> گواهی اشتغال به کار انگلیسی گواهی کار به انگلیسی<br /><br /> نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت<br /><br /> نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت به انگلیسی</h3> <div>نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت به انگلیسی</div> <div>نامه اشتغال به کار برای سفارت به فارسی</div> <div>نمونه متن نامه گواهی به اشتغال به کار برای ویزا</div> <div><span style="font-size: 13px;">گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی</span></div> <div>نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت آلمان</div> <div>نمونه معرفی نامه اشتغال به کار برای سفارت</div> <div>نمونه گواهی اشتغال به کار انگلیسی برای سفارت</div> <p>در صورتی که در جستجوی گواهی کار و مدارک ترجمه شده هستید  به <a href="http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">لینک دارالترجمه</a> و یا کانال تلگرامی <a href="https://t.me/motarjeman_iran">دارالترجمه </a>مراجعه کنید و اگر وسوالی هست در تلگرام با <a href="http://www.telegram.me/daroltarjomeh">مدیریت دارالترجمه</a> در میان بزارین.</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل تایید ترجمه گواهی کار در اداره امور مترجمان رسمی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 13:04:17 +0000 daradmin 222 at http://www.daroltarjomeh.net