راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره http://www.daroltarjomeh.net/index.php/taxonomy/term/12 fa ترجمه حکم دادگاه احکام دادگاهی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C <span>ترجمه حکم دادگاه احکام دادگاهی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:05</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span>ترجمه رسمی احكام دادگاهی ترجمه رسمی رای دادگاه های ایران در دارالترجمه رسمی<span dir="LTR">:</span></span></h2> <p dir="RTL">احكام / حکم  دادگاههای عمومي و انقلاب و همچنين صورتجلسه های دادگاه  و گواهي های  دادگاه ها در صورتی قابل ترجمه توسط دارالترجمه رسمی است كه مهر "ترجمه بلامانع است" توسط شعبه صادر كننده حکم بر روی آن زده شده باشد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">بلا مانع بودن ترجمه رای دادگاه می تواند به صورت پاراف در زیر حکم و یا طی نامه جداگانه باشد</p> <p dir="RTL">اصل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادخواست ، اظهارنامه ، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه ، احضاریه و اخطاریه و بطور کلی اوراق قضائی با اعلام  " بلامانع بودن ترجمه "  از سوی شعب صادر کننده رای قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه است مگر آرا ء غیر قطعی شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در این مورد یعنی طرح دعوی بین ایرانی و طرف خارجی قطعیت حکم ملاک نیست .</p> <p dir="RTL"><span>در اين مورد، احكام حصر وراثت كه توسط شعبه دادگاههاي عمومي و احكام حجر و قيم نامه كه توسط دايره سرپرستي صادر ميشود، استثناء است</span><span dir="LTR">.  و در دارالترجمه ترجمه رسمی می شوند.</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:35:46 +0000 ناشناس 240 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-گواهی-دوره-جهاد-دانشگاهی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C <span>ترجمه-گواهی-دوره-جهاد-دانشگاهی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>چ., 10/26/2011 - 12:41</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه رسمی گواهی های اموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی در دارالترجمه  : </span></strong></p> <p><span dir="RTL">گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت  صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه میباشد .و ترجمه رسمی آن در وزارت خارجه نیز تایید می شود.</span></p> <p><span dir="RTL">مراجعین محترم :</span></p> <p><span dir="RTL">دفتر ترجمه داریان کلیه گواهی های صادره از جهاد دانشگاهی و موسسات وابسته رو به کلیه زبان ها ترجمه ی رسمی می نماید</span>.زبان های تحت پوشش مترجمین داریان برای ترجمه مدارک شامل زبان انگلیسی ، زبان عربی ، ترکی آذری و استانبولی ، زبان روسی ، زبان های آلمانی و ایتالیایی و.. چند زبان دیگر</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره</a></div> </div> Wed, 26 Oct 2011 09:11:22 +0000 ناشناس 237 at http://www.daroltarjomeh.net قانون ترجمه کارت نظام پزشکی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C <span>قانون ترجمه کارت نظام پزشکی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:41</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2><span style="font-size:12px;"><strong><span dir="RTL">برای ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی و نظام دامپزشکی چی لازم است؟ : </span></strong></span></h2> <p><span style="font-size:12px;"><strong><span dir="RTL">قانون در مورد ترجمه کارت نظام پزشکی چی میگه؟</span></strong></span></p> <p><span dir="RTL">کارت نظام پزشکی اگر</span><span> همراه مدرک تحصیلی</span><span> باشد قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و تایید توسط ادگستری و وزارت خارجه است .بنابراین هر پزشک و یا دندانپزشک محترم برای ترجمه کارت نظام مدرک تحصیلی خود را نیز به دارالترجمه تحویل دهد .تا کارت نظام پزشکی تایید شود</span></p> <p><span>ترجمه کارت نظام پزشکی الزام تایید ترجمه نحوه ترجمه کارت نظام پزشکی  </span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 10:11:31 +0000 ناشناس 258 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی استشهاد عربی ترکی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C <span>ترجمه گواهی استشهاد عربی ترکی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>چ., 10/26/2011 - 12:54</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2><span style="font-size:14px;">برای تایید ترجمه رسمی گواهی استشهاد یا همان استشهادیه توسط دارالترجمه به زبان انگلیسی آلمانی روسی فرانسه  چی لازم هست؟</span></h2> <p><span style="font-size:14px;">برای ترجمه شهادت نامه چه مدارکی لازم است ؟</span></p> <p dir="RTL">استشهادیه  که به امضاء شهود رسیده در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه <span>رسمی در دارالترجمه است بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی  ، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه نیست</span><span dir="LTR"> , </span><span>و لازم است از مرجع ذی صلاح یعنی ثبت احوال و دادگستری اخذ گردند وسپسترجمه رسمی شوند در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه به دارالترجمه الزامی است .</span></p> <p dir="RTL">استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تایید نیروی انتظامی یا تنظیم اقرار نامه در دفاتر اسناد رسمی قال ترجمه در دارالترجمه رسمی است استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی در دارالترجمه رسمی ترجمه  میشود که سن والدین از 60 سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از حیث سنی  کمتر از 18 سال باشد . همچنین مراتب به تایید دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد . بدین صورت که عرض شد یک استشهاد به تایید می رسد</p> <p dir="RTL">اگر نظری یا نکته ای هست بعد از ایجاد اکانت برای ما پیام بزارین</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره</a></div> </div> Wed, 26 Oct 2011 09:24:21 +0000 ناشناس 239 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد در دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد در دارالترجمه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>چ., 10/26/2011 - 12:43</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p dir="RTL">ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد در دارالترجمه<span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">استعلام ثبت اسناد در صورتي قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه ها است كه ممهور به مهراداره ثبت اسناد منطقه مربوطه باشد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">و به طور کلی همه نامه های اداره ثبت اسناد باید مهر شده باشند تا امکان ترجمه رسمی فراهم گردد.</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره</a></div> </div> Wed, 26 Oct 2011 09:13:14 +0000 ناشناس 238 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86 <span>ترجمه گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان </span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>چ., 10/26/2011 - 12:40</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p align="right"><strong><span dir="RTL">ترجمه رسمی گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان در دارالترجمه : </span></strong></p> <p align="right"><span dir="RTL">گواهی صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان (ترجمه گواهی آموزشگاه زبان ) که به صورت شرکتی اداره میشوند ، یا مجوز وزارت آموزش و پرورش را دارا هستند با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه در دارالترجمه است .</span></p> <p align="right"><span dir="RTL">داریان گواهی های آموزشی شما را به هر زبانی ترجمه و به تایید می رساند ...به زبان های روسی و عربی و ...</span></p> <p align="right"><span dir="RTL">تاییدیه مدارک آموزشی شما را از صادر کنند اخذ می نماید .</span></p> <p>ترجمه متن گواهی آموزشی </p> <p>ترجمه انگلیسی گواهی پایان دوره آموزشی</p> <p> ترجمه گواهینامه آموزشی</p> <p>ترجمه زبان انگلیسی  گواهی دوره آموزشی</p> <p>ترجمه گواهی حضور در کارگاه آموزشی</p> <p>گواهی آموزشی به زبان انگلیسی </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره</a></div> </div> Wed, 26 Oct 2011 09:10:11 +0000 ناشناس 236 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی های صادره از سارمان فنی و حرفه ای http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C <span>ترجمه گواهی های صادره از سارمان فنی و حرفه ای </span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>چ., 10/26/2011 - 12:37</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p dir="RTL"><strong>ترجمه گواهی های صادره از سارمان فنی و حرفه ای به زبان انگلیسی و فرانسه و ایتالیایی : </strong></p> <p align="right"><span dir="RTL">گواهی های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل  ترجمه در دارالترجمه است .</span></p> <p align="right"><span dir="RTL">البته در حال حاضر لازم است مترجم رسمی یک نامه مهر و امضا شده خطالب به سازمان فنی و حرفه بنویسد و جواب نامه از سوی سازمان فنی  و حرفه ای  تاییدیه تلقی می شود.</span></p> <p align="right"><span dir="RTL">ریز نمرات و ریز دوره های گذرانده شده فنی و حرفه ای نیز قابل ترجمه رسمی است . </span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره</a></div> </div> Wed, 26 Oct 2011 09:07:18 +0000 ناشناس 235 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C <span>ترجمه گواهی آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی </span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>چ., 10/26/2011 - 12:36</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p dir="RTL"><strong>ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی در دارالترجمه : </strong></p> <p dir="RTL">گواهیهای صادره مبنی بر گذراندن دوره های اموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت (یعنی اینکه توی روزنامه رسمی  قید شده باشد که این شرکت اجازه برگزاری دوره آموزشی مورد نظر را دارد ) قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه به زبان های رسمی است .</p> <img alt="ترجمه مترجم گواهی اموزشی" data-entity-type="file" data-entity-uuid="839eafdb-2b5e-4d5f-9756-f1740f2d3fdd" src="/sites/default/files/inline-images/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.jpg" class="align-center" /><p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره</a></div> </div> Wed, 26 Oct 2011 09:06:03 +0000 ناشناس 234 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارت دولتی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C <span>ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارت دولتی </span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>چ., 10/26/2011 - 12:33</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong>مراجع گرامی اگر نیاز دارید گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارت دولتی را ترجمه رسمی کنید لازم است مطالب زیر را بدانید تا مدرک شما تایید شود.</strong></p> <p dir="RTL">گواهی های صادره از سوی ادارت یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه رسمی به کلیه زبان ها می باشد.البته  با یادآوری این موضوع اگر مدرک شخص قید شده یاشد ارائه اصل مدرک لازم است.و ضمنا در مورد همه بان ها صدق می کند و زبان ملاک نیست</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه گواهی آموزشی و گواهی دوره</a></div> </div> Wed, 26 Oct 2011 09:03:08 +0000 daradmin 233 at http://www.daroltarjomeh.net