راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/taxonomy/term/15 fa ترجمه-زبان-آلمانی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C <span>ترجمه-زبان-آلمانی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>چ., 01/04/2012 - 18:48</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1 dir="RTL"> <span>ترجمه زبان آلمانی به ایرانی ترجمه آلمانی مدارک و متن</span></h1> <p dir="RTL">ترجمه زبان آلمانی</p> <p dir="RTL">بخشی ازخدمات ترجمه ، دارالترجمه رسمی داریان شامل ترجمه زبان آلمانی است یعنی ترجمه رسمی از آۀمانی به فارسی و ترجمه زبان فارسی به آلمانی است. ترجمه متون ، مدارک و قرارداد های آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی .</p> <p dir="RTL">جهت اطلاع از میزان (نرخ ) ترجمه زبان آلمانی  به فارسی و فارسی به آلمانی  صفحه هزینه ترجمه آلمانی را که در زیر لینک آن آمده کلیک کنید .</p> <p dir="RTL">در صورتی که می خواهید بدانید برای تایید ترجمه  رسمی آلمانی چه مدارکی لازم است به صفحه راهنمای تایید ترجمه رسمی مراجعه فرمایید .</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> <p><a href="http://daroltarjomeh.net/content/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span dir="RTL">هزینه ترجمه آلمانی </span>/ نرخ ترجمه زبان آلمانی / تعرفه ترجمه آلمانی</a></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Wed, 04 Jan 2012 15:18:55 +0000 daradmin 383 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه رسمی تعهدنامه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 <span>ترجمه رسمی تعهدنامه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:09</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span>ترجمه تعهدنامه دارالترجمه مترجم رسمی تعهدنامه آلمانی روسی ایتالیایی </span></h2> <p dir="RTL">ترجمه رسمی تعهدنامه به زبان عربی ،انگلیسی و دیگر زبان ها<span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">تعهدنامه مالی و غیر مالی  در صورتي قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر تنظيم شده باشد<span dir="LTR">.البته برای تایید تعهدنامه در دارالترجمه باید شناسنامه فرد متعهد نیز همراه تعهدنامه باشد.</span></p> <p align="right"> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:39:17 +0000 ناشناس 243 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه دادخواست اظهارنامه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 <span>ترجمه دادخواست اظهارنامه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:07</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">ترجمه دادخواست و  اظهارنامه در دارالترجمه  </span></h2> <h2> <span style="font-size:12px;">مترجم رسمی برای جلسات دادگاه  اتباع غیر ایرانی </span></h2> <h2> <span style="font-size:12px;">مترجم رسمی برای ترجمه دفاعیات متهم خارجی </span></h2> <p dir="RTL">تایید ترجمه اظهارنامه و دادخواست در دارالترجمه<span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">اظهارنامه و دادخواست دادگاهی در صورتي كه در مرحله اوليه باشد، قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه نيست<span dir="LTR">.و متعاقبا ترجمه نیز توسط دادگستری و خارجه تایید نمی شود.لذا بهتر است به جای اظهارنامه و دادخواست حکم به دارالترجمه جهت ترجمه رسمی ارائه شود.</span><span style="font-size: 13px;">البته باید یاداور شد هر پرونده ای در هر مرحله با ارائه مجوز ترجمه آن ( ترجمه بلامانع قید گردد و مهر و امضا شود ) از سوی دادگاه قابل ترجمه رسمی است</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:37:21 +0000 ناشناس 241 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه مبایعه نامه و بيعنامه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 <span>ترجمه مبایعه نامه و بيعنامه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:20</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>ترجمه مبایعه نامه و بيعنامه<span dir="LTR">:در دارالترجمه رسمی</span></p> <p dir="RTL">بيعنامه (مبایعه نامه ) در صورتی كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است. بيعنامه هايی كه در آژانسهای مسكن تهيه ميشوند فاقد اعتبار براي ترجمه در دارالترجمه رسمی است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">بیمع نامه یا قرار داد فروش و اجاره نامه هائیکه از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطور کلی در ارگان های دولتی تنظیم میشود قابل ترجمه در دارالترجمه می باشد همچنین بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونی های مسکن و شرکتهای ساختمانی بشرط ارائه مدارک رسمی نیز قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی میباشد .</p> <img alt="ترجمه رسمی اسناد و مدارک" data-entity-type="file" data-entity-uuid="aa5a50b5-81ab-4880-8606-0f7b757abe5e" height="170" src="/sites/default/files/inline-images/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9.jpg" width="263" class="align-center" /><p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:50:27 +0000 ناشناس 250 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه ارزيابي املاك در دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>ترجمه ارزيابي املاك در دارالترجمه </span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:19</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p dir="RTL">نرجمه گزارش و برگه های ارزيابي املاك در دارالترجمه رسمی<span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">گزارش ارزیابی املاک و مستغلات تهیه شده توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره به شرط تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی  میباشد. البته برای ارائه به دادگستری و تایید آن اصل سند نیز باید ضمیمه گردد.</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:49:30 +0000 ناشناس 249 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA <span>ترجمه تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:18</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>ترجمه رسمی تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات <span dir="LTR">:در دارالترجمه به زبان های انگلیسی و عربی و دیگر زبان ها</span></p> <p dir="RTL">تفويض وكالتنامه و نقل و انتقالات در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد ، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد</p> <p align="right"><span dir="RTL">در مورد تاييد ترجمه تفويض وكالت، ارائه وكالتنامه های قبل برای استناد و رويت الزامی است</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:48:25 +0000 ناشناس 248 at http://www.daroltarjomeh.net دستورالعمل ترجمه اجاره نامه به زبان روسی ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 <span>دستورالعمل ترجمه اجاره نامه به زبان روسی ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:16</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:12px;">دستورالعمل ترجمه اجاره نامه به زبان روسی ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه</span></p> <p dir="RTL">در مورد ترجمه رسمی اجاره نامه در دارالترجمه  لازم به ذکر است اجاره نامه های روی سربرگ املاک قابل تایید و ترجمه رسمی توسط دارالترجمه نیست .</p> <p dir="RTL">در صورتی که اجاره نامه روی سربرگ دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد قابل تایید و ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد .حتی ترجمه این اجاره نامه های جدید املاک با کد رهگیری نیز فعلا توسط دادگستری تایید نمی شود lease agreement translation</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:46:52 +0000 ناشناس 247 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه وصيتنامه در دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>ترجمه وصيتنامه در دارالترجمه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:12</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p dir="RTL">ترجمه رسمی وصيتنامه به زبان عربی و انگلیسی و روسی و زبان های دیگر<span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">ترجمه وصيتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضا سردفتر و همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفيذ وصيتانامه در دادگاه به ضميمه ترجمه جهت اسناد الزامي است<span dir="LTR">. </span>لازم است ذكر شود كه اقليتهای مذهبي از اين قاعده مستثني مي باشند<span dir="LTR">.</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:42:31 +0000 ناشناس 246 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه رسمی سند مالكيت در دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>ترجمه رسمی سند مالكيت در دارالترجمه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:11</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>ترجمه رسمی سند مالكيت به زبان انگلیسی <span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">سند مالكيت در صورتي كه خوانا و بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرين ستون نقل و انتقال باشد، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر ادارت ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا باز داشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است لکن کپی برابر با اصل سند مالکیت مطلقا قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی نیست .</p> <p dir="RTL">سند بازداشتی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه نیست</p> <p dir="RTL">سند مالكيتي كه در تاريخ ترجمه در دادگاهها براي آزادي متهم به وثيقه گذاشته شده باشد، قابل ترجمه و تاييد در دارالترجمه نيست<span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">کاربر گرامی در صورت نیاز به  دانلود نمونه ترجمه شده از  سند ملک به زبان انگلیسی می توانید <a href="http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9">از این لینک</a> دانلود کنید.</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">.</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:41:26 +0000 ناشناس 245 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه رسمی وكالتنامه در دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>ترجمه رسمی وكالتنامه در دارالترجمه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>ش., 10/29/2011 - 13:10</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p> </p> <p dir="RTL">ترجمه رسمی وكالتنامه در دارالترجمه به زبان انگلیسی<span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL">وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر امضاء سردفتر قابل ترجمه در دارالترجمه است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تنفیذ دفتر خانه در خصوص عدم  عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفیت الزامی است .</p> <h3 dir="RTL">نکته : در همه وکالت های کاری لازم است کشور مقصد و مورد وکالت به طور واضح قید گردد تا امکان ترجمه رسمی باشد.مثلا بنویسد مراجعه به ادارات و بانک های کشور ترکیه .</h3> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است وکالت در خوصص مراقبت های فیزیکی طفل ازسوی  والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید  حضانت یا سرپرست بلااشکال و قابل ترجمه و تایید است بنا براین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر قابل ترجمه رسمی نبوده و نیاز به رای دادگاه دارد .</p> <p dir="RTL">وكالتنامه در صورتي قابل ترجمه در دارالترجمه است كه در دفاتر اسناد رسمي و در سر برگ محضر تهيه و ممهور به مهر و امضاء سر دفتر باشد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="fa">راهنما و دستورالعمل ترجمه رسمی اسناد و مدارک حقوقی</a></div> </div> Sat, 29 Oct 2011 09:40:23 +0000 ناشناس 244 at http://www.daroltarjomeh.net