سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا http://www.daroltarjomeh.net/index.php/taxonomy/term/5 fa سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C <span>سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h3><span style="font-size:12px;">سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری تایید مدارک ترجمه شده به زبان ترکی آذری  در تهران</span></h3> <p dir="RTL">مدارک ترجمه شده برای آدربایجان و سفارت آربایجان باید به زبان ترکی آذری ترجمه شده باشد.دارالترجمه داریان ترجمه مدارک ترکی آدری به فارسی و فارسی به ترکی آدری رو انجام می دهد .جهت تایید ترجمه آذری مدارک ترکی آذربایجانی در سفارت سفارت آذربايجان به آدرس ذیل مراجعه کنید ( آدرس سفارت آذربایجان در تهران )             </p> <p dir="RTL">فرمانيه خيابان شهيد صالحی خيابان شهيد وطن پور شماره ۳۰</p> <p dir="RTL">سفارت   آذربایجان</p> <p dir="RTL">تلفن سفارت آذربایجان :        22212554-22215191-021</p> <p dir="RTL">آدرس سفارت آذربایجان :      <span dir="LTR">Vatanpoor Str. 30 Tehran Iran</span></p> <p dir="RTL">توضیحات:   سفارت آذربایجان برای تایید مدرک مبلغ حدود 50000 تومان می گیرد و هر شخص هم خودش مدارک رو باید تحویل دهد و از پیک و دارالترجمه کار قبول نمی کنند      </p> <p dir="RTL"> <span dir="LTR">Fax Number</span>:</p> <p dir="RTL"> <span dir="LTR">Local: (021) 22217504</span></p> <p dir="RTL"> <span dir="LTR">International: +98.21.22217504</span></p> <p dir="RTL">آدرس کنسولگری آذربایجان در تهران:روبروی پارک قیطریه، خیابان محمود نیا، بن بست هاشمی</p> <p dir="RTL">دارالترجمه رسمی قیطریه</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>پ., 10/20/2011 - 17:19</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">تهران:روبروی پارک قیطریه، خیابان محمود نیا، بن بست هاشمی</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22212554-22215191-021</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Thu, 20 Oct 2011 13:49:50 +0000 daradmin 86 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت یونان http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 <span>دارالترجمه سفارت یونان </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت یونان در تهران مترجم رسمی سفارت یونان </span></h2> <p>دارالترجمه رسمی داریان ترجمه رسمی زبان انگلیسی برای ویزای یونان انجام میدهد هم ترجمه رسمی و هم تایید سفارت یونان را برای ترجمه شما می گیریم.با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.آدرس سفارت یونان به شرح زیر است</p> <p align="right"><span dir="RTL"> سفارت یونان</span></p> <p align="right"><span dir="RTL">۲۰۵۰۵۳۳</span>- <span dir="RTL">۲۰۵۳۷۸۴</span>       </p> <p align="right"> <span dir="RTL">آفريقا بلوار اسفنديار شماره 43</span></p> <p align="right">سفارت یونان ترجمه های رسمی را با تایید دادگستری و وزارت خارجه می پذیرد و معمولا ترجمه هایی که به سفارت یونان ارائه می شود انگلیسی است</p> <p align="right"><span dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت ایران در آتن</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="width: 100%; height: 5px;">  </td> </tr><tr><td style="width: 100%;"> <p dir="RTL"><strong><u>سفارت جمهوري اسلامي ايران</u></strong><br /><strong>نشاني پستي</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br /> شماره 16 ، خيابان استراتيگو كالاري، پسيچيكو<br /> كد پستي: 15452<br /><br /><span dir="LTR">16 Stratigou Kalari,<br /> 15452 P. Psychico,<br /> Athens, GREECE</span></p> <p dir="RTL"><strong><u>شمار تماس بين المللي</u></strong><strong><u><span dir="LTR">:</span></u></strong><br /><strong>تلفن</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br /><span dir="LTR">6741937-210-30+<br /> 6741436-210-30+</span><br /><strong>دورنگار</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br /><span dir="LTR">6747945-210-30+</span></p> <p dir="RTL"><strong><u>شماره تماس در داخل يونان</u></strong><strong><u><span dir="LTR">:</span></u></strong><br /><strong>تلفن</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br /><span dir="LTR">6741937-210<br /> 6741436-210</span><br /><strong>دورنگار</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br /><span dir="LTR">6747945-210</span></p> <p dir="RTL"><strong><u>ساعات كار</u></strong><strong><u><span dir="LTR">:</span></u></strong><br /><strong>بخش كنسولي</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br /> روزهاي دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 8:30 صبح تا 12:00 بعدازظهر به استثناء ايام تعطيل (بخش کنسولی روزهای <strong>چهارشنبه</strong>تعطیل می باشد<span dir="LTR">)</span><br /><strong>ساير بخشهاي نمايندگي</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br /> روزهاي دوشنبه الي جمعه از ساعت 8:30 صبح الي 16:00 بعد از ظهر به استثناء ايام تعطيل</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 12:38</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">آفریقا ، بلوار اسفندیار، پ 43</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">۲۰۵۰۵۳۳- ۲۰۵۳۷۸۴ </div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 09:08:44 +0000 daradmin 158 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه رسمی سفارت نروژ http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98 <span>دارالترجمه رسمی سفارت نروژ</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 align="right"> <span style="font-size:14px;">سفارت نروژ مترجم نروژی </span></h2> <h2 align="right"> <span style="font-size:14px;">دارالترجمه رسمی سفارت نروژ در تهران</span></h2> <p align="right"><span style="font-size:14px;"><span dir="RTL"> بازدید کننده گرامی وب سایت دارالترجمه داریان </span></span></p> <p align="right"><span style="font-size:14px;"><span dir="RTL">اگر دارالترجمه زبان نروژی جهت ترجمه مدارک برای کشور نروژ می خواهید ترجمه رسمی به زبان نروژی و از زبان نروژی به فارسی انجام میدهیم و به تایید سفارت نروژ در تهران می رسانیم  با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی نروژی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های نروژی  یا انگلیسی شما رو از سفارت نروژ در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت نروژ می روید این آدرس سفارت نروژ در تهران است</span>.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;">آدرس و تلفن سفارت نروژ در تهران / ایران این آدرس در سال 1391 هم چک شده و درست است</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;">۲۸۰۶۵۲۹-۲۸۰۲۱۴۳        </span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"> خيابان شهيد لواسانی نبش خيابان سنبل شماره۲۰۱</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;">..........................................................................................</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;">سفارت ایران در اسلو</span></p> <p align="right"><span style="font-size:14px;"><span dir="RTL">اگر مدرکی از کشور نروژ دارید و می خواهید در دارالترجمه نروژی به فارسی با انگلیسی به فارسیی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در نروژ برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در نروژ به شرح زیر است</span></span></p> <p align="right" dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span dir="LTR">Iran Embassy , Norway</span><br /><br /><span dir="LTR">Drammens veien 88 E</span> <br /> Oslo <br /> Norway <br /> 0244 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +47-23272960-<br /><strong>Fax:</strong><br /> +47-225<span dir="LTR">54919-</span>         </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width: 469px;" width="100%"><tbody><tr><td style="width: 194px; height: 21px;"> <p><br /><span style="font-size:14px;"><strong><span dir="RTL">تلفن  سفارت</span></strong></span></p> </td> <td style="height: 21px; width: 251px;"> <p><span style="font-size:14px;"><strong>+47-23272960</strong></span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 194px;"> <p><span style="font-size:14px;"><strong><span dir="RTL">نمابر سفارت</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 251px;"> <p><span style="font-size:14px;"><strong>+47-22554919</strong></span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 194px;"> <p><span style="font-size:14px;"><strong> <span dir="RTL">مراجعه حضوری به بخش کنسولی</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 251px;"> <p align="center"><span style="font-size:14px;"><span dir="RTL">د</span><strong><span dir="RTL">وشنبه /چهارشنبه/ جمعه</span></strong>  </span></p> <p align="center"><span style="font-size:14px;"><strong><span dir="RTL">ساعات 9 تا 11</span></strong></span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 194px;"> <p><span style="font-size:14px;"><strong> <span dir="RTL">پاسخگویی بخش کنسولی به تماسهای تلفنی</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 251px;"> <p align="center"><span style="font-size:14px;"><strong><span dir="RTL">سه شنبه ها و پنجشنبه ها</span></strong><strong> <span dir="RTL">از ساعت     14.30تا16</span>    </strong></span></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 12:06</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item"> خيابان شهيد لواسانی نبش خيابان سنبل شماره 201</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">47-23272960</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 08:36:24 +0000 daradmin 154 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 <span>دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان در تهران مترجم سفارت مجارستان</span></h2> <p><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Helvetica, sans-serif;">.<span dir="RTL"> <span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">اگر دنبال دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت مجارستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه ها رو از سفارت مجارستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت مجارستان  می روید این آدرس سفارت مجارستان در تهران است</span></span></span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت مجارستان در تهران</p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:652px;" width="653"><tbody><tr><td style="width:115px;"> <p dir="RTL"><b>مجارستان</b></p> </td> <td style="width:332px;"> <p dir="RTL"><b>دروس،‌میدان هدایت، خ شادلو، پ 17</b></p> </td> <td style="width:170px;"> <p dir="RTL"><b>22550452- 22550460</b></p> </td> </tr></tbody></table><div style="clear:both;">  </div> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت ایران در مجارستان</p> <p dir="RTL"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Helvetica, sans-serif;" xml:lang="AR-SA">اگر مدرکی از مجارستان دارید و می خواهید در دارالترجمه به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در مجارستان برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در مجارستان به شرح زیر است</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 380px;" width="380"><tbody><tr><td> <p align="center"><strong>Embassy of IRAN</strong><br /><strong>Budapest, Hungary</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Address:</strong> Stefania ut. 97 - 1143, Budapest, Hungry<br /> P.O.BOX: 22- 1426, Budapest, Hungry<br /><br /><strong>Tel:</strong> +36-1- 460 9260<br /><strong>Fax:</strong> +36-1- 460 9430<br /><br /><strong>Working Days:</strong> Monday to Friday<br /><strong>Working Hours:</strong> 8:30 am - 17:00 pm<br /><strong>Days Off:</strong> Saturday &amp; Sunday</p> </td> </tr></tbody></table><p dir="RTL"><span dir="LTR">………………………………………………………………………………………………………………………</span></p> <p><span dir="RTL">سفارت مجارستان</span></p> <p>Hungary Embassy , Iran<br /> Darrous, Hedayat Square, Shadloo Street 16 <br /> PO Box 6363 <br /> Tehran <br /> Iran <br /> 19395 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +98-21-2550452<br /> +98-21-2550460<br /><strong>Fax:</strong><br /> +91-21-2550503<br />  </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:56</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">دروس،‌میدان هدایت، خ شادلو، پ 17</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22550452- 22550460</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 08:26:52 +0000 daradmin 153 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت کرواسی http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C <span>دارالترجمه سفارت کرواسی </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 align="right"> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت کرواسی دارالترجمه رسمی سفارت کروات </span></h2> <p>.<span dir="RTL"> دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای کرواسی می خواهید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهد و هم تایید ترجمه های شما رو از سفارت کرواسی در تهران می گیرد .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت کرواسی می روید این آدرس سفارت کرواسی در تهران است</span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت کروواسی                 در تهران / ایران</p> <p dir="RTL">۲۵۸۷۰۳۹-۲۵۸۹۹۲۳        </p> <p dir="RTL">پاسداران بهستان اول شماره ۲۵</p> <p dir="RTL">.............................................................................</p> <p dir="RTL">سفارت ایران در کرواسی</p> <p>Iran Embassy , Croatia<br /><br /> Pantovcak 125 c <br /> Zagreb <br /> Croatia <br /> 10000 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +385-1-4578983<br /> +385-1-4578984<br /> +385-1-4578980<br /> +385-1-4578982<br /><strong>Fax:</strong><br /> +385-1-4578987</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:35</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">پاسداران، بهستان اول، پ 25</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22587039-22589923</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 08:05:51 +0000 daradmin 149 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت قبرس ترجمه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>دارالترجمه سفارت قبرس ترجمه</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت قبرس ترجمه و مترجم رسمی سفارت قبرس</span></h2> <p>اگر ترجمه ترکی برای سفارت قبرس ترک می خواهید و یا ترجمه انگلیسی برای سفارت قبرس یونانی با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.آدرس سفارت قبرس هم به شرح زیر است.</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت قبرس در تهران / ایران           </p> <p dir="RTL"> </p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:652px;" width="653"><tbody><tr><td style="width:113px;"> <p dir="RTL">قبرس</p> </td> <td style="width:334px;"> <p dir="RTL">تجریش، دزاشیب، خ شهید کریمی، نبش بوعلی، پ‌328</p> </td> <td style="width:171px;"> <p dir="RTL">22201220-22219842</p> </td> </tr></tbody></table><div style="clear:both;">  </div> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت ایران در قبرس</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Iran Embassy , Cyprus</span><br /><br /><span dir="LTR">42, Armenias Str.</span> <br /> PO Box 28908 <br /> Acropolis <br /> Nicosia <br /> Cyprus <br /><strong>Phone:</strong><br /> +357-22-314459<br /> +357-22-315896<br /><strong>Fax:</strong><br /> +357-22-315446</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:26</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">تجریش، دزاشیب، خ شهید کریمی، نبش بوعلی، پ‌328</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22201220-22219842</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:56:29 +0000 daradmin 144 at http://www.daroltarjomeh.net سفارت فنلاند و ترجمه رسمی مدارک http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9 <span>سفارت فنلاند و ترجمه رسمی مدارک</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 class="rtecenter"> <span style="font-size:12px;">آدرس سفارت فنلاند ترجمه فنلاندی مترجم فنلاند دارالترجمه سفارت فنلاند</span></h2> <p>اگر ترجمه رسمی یا دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت فنلاند می خواهید با دارالترجمه فنلاندی داریان تماس بگیرید . ترجمه شما را انجام و به تایید سفارت فنلاند در تهران می رسانیم.</p> <p dir="RTL">آدرس و تماس سفارت فنلاند در تهران / ایران      </p> <p dir="RTL">۲۳۱۴۳۱۶-۲۳۰۷۰۹۰        </p> <p dir="RTL"> الهيه خيابان آقا بزرگی کوچه شيرين شماره ۴</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Finland Embassy , Iran</span><br /><br /><span dir="LTR">Elahiyeh, Agha Bozorgi St., Shirin Alley no. 4</span> <br /> PO Box 19395-1733 <br /> Tehran <br /> Iran <br /><strong>Phone:</strong><br /> +98-21-2230979<br /> +98-21-2215777<br /> +98-21-2207090<br /> +98-21-2215778<br /> +98-21-2215779<br /><strong>Fax:</strong><br /> +98-21-2210948<br /> +98-21-2215822</p> <p dir="RTL">سفارت ایران در هلسینکی / فنلاند</p> <p dir="RTL">توجه : لطفا قبل از پرواز به تهران اگز مدرکی از فنلاند دارید به تایید سفارت ایران در فنلاند برسانیذ تا امکان ترجمه رسمی آن فراهم گردد</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Iran Embassy , Finland</span><br /><br /><span dir="LTR">Kulosaarentie 9</span> <br /> Helsinki <br /> Finland <br /> 00570 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +358-9-6869240<br /><strong>Fax:</strong><br /> +358-9-6869241</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:19</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">الهیه، خ آقا بزرگی، کوچه شیرین، پ 4</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22207090-22230979</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:49:13 +0000 daradmin 142 at http://www.daroltarjomeh.net ادرس دارالترجمه سفارت فرانسه http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 <span>ادرس دارالترجمه سفارت فرانسه </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">ادرس دارالترجمه رسمی سفارت فرانسه در تهران مترجم سفارت فرانسه</span></h2> <p>دارالترجمه رسمی داریان ترجمه فرانسوی را انجام و به تایید سفارت فرانسه در تهران می رساند.</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت فرانسه در تهران      </p> <p dir="RTL">۸-۶۷۰۶۰۰۵        </p> <p dir="RTL">خيابان حافظ نوفل لوشاتو شماره ۸۵</p> <p dir="RTL">سفارت فرانسه برای هر مدرک 28000 تومان میگیرد و روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 تا 11 کار میگیرد</p> <p dir="RTL">........................................................................</p> <p dir="RTL">سفارت ایران در فرانسه / پاریس</p> <p>Iran Embassy , France<br /><br /> 4, Ave, D\'iena <br /> Paris <br /> France <br /> 75116 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +33-1-40697900<br /><strong>Fax:</strong><br /> +33-1-40700157<br /> +33-1-47238948<br /><strong>Email:</strong><br /> info@www.ambassade-iran.com</p> <p dir="RTL">.....................................................................................</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">France Embassy , Iran</span><br /><br /><span dir="LTR">81 avenue Neauphle-le-Château</span> <br /> PO Box 113 <br /> Tehran <br /> Iran <br /> 11365 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +98-21-6706005<br /><strong>Fax:</strong><br /> +98-21-6706544<br /><strong>Website URL:</strong><br /> www.ambafrance-ir.org</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:08</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">خ حافظ، نوفل لوشاتو، پ 85</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">8-66706005</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:38:52 +0000 daradmin 141 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت صربستان http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 <span>دارالترجمه سفارت صربستان </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 class="rtecenter"> <span style="font-size:12px;">آدرس سفارت صربستان جهت تایید ترجمه رسمی مدارک </span></h2> <h2 class="rtecenter"> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت صربستان</span></h2> <p>دارالترجمه داریان ترجمه شما را برای ارائه به سفارت صربستان در تهران انجام میدهد.علاوه بر ترجمه رسمی مدارک شما برای سفارت تایید ترجمه های شما رو از سفارت صربستان نیز می گیریم .اگر خئ شما هم مراجعه کنید آدرس سفارت صربستان این هست.</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت صربستان در تهران</p> <p dir="RTL">دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان ولنجک, خیابان نهم, پلاک12</p> <p dir="RTL">021-22412569 الي 71</p> <table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width: 361px;" width="361"><tbody><tr><td style="width: 50px; height: 31px;"> <p align="center" dir="RTL"><strong>دیف</strong></p> </td> <td style="width: 113px; height: 31px;"> <p align="center" dir="RTL"><strong>عنوان</strong></p> </td> <td style="width: 198px; height: 31px;"> <p dir="RTL"><strong>توضیحات</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px;"> <p dir="RTL">4</p> </td> <td style="width: 113px;"> <p dir="RTL">تلفن</p> </td> <td style="width: 198px;"> <p align="right" dir="LTR">22412569-71</p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px;"> <p dir="RTL">5</p> </td> <td style="width: 113px;"> <p dir="RTL">فاکس</p> </td> <td style="width: 198px;"> <p align="right" dir="LTR">22402869</p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px;"> <p dir="RTL">6</p> </td> <td style="width: 113px;"> <p dir="RTL">ایمیل</p> </td> <td style="width: 198px;"> <p align="right" dir="LTR">scgambateh@neda.net</p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px; height: 24px;"> <p dir="RTL">7</p> </td> <td style="width: 113px; height: 24px;"> <p dir="RTL">وب سایت</p> </td> <td style="width: 198px; height: 24px;"> <p dir="LTR"> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px;"> <p dir="RTL">8</p> </td> <td style="width: 113px;"> <p dir="RTL">آدرس</p> </td> <td style="width: 198px;"> <p dir="RTL">ولنجک ، خ نهم، شماره 12</p> </td> </tr></tbody></table><div style="clear: both;"> آدرس سفارت ایران در صربستان جهت تایید مدارک :</div> <div style="clear: both;"> مدارک را جهت ترجمه قبل از سفر به ایران به تایید کنسولی ایران در صربستان برسانید تا امکان ترجمه رسمی آن در دارالترجمه رسمی در ایران فراهم گردد</div> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Serbia Embassy , Iran</span></p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Velenjak avenue, 9 th street, nr. 12</span></p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">PO Box 11365-118</span></p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Tehran</span></p> <p align="right" dir="RTL">19858</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Iran</span></p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Phone</span>:</p> <p align="right" dir="RTL">+98-21-2412569</p> <p align="right" dir="RTL">+98-21-2412570</p> <p align="right" dir="RTL">+98-21-2412571</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Fax</span>:</p> <p align="right" dir="RTL">+98-21-2402869</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Email</span>:</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">scgambateh@neda.net</span></p> <p dir="RTL">سفارت ایران در صربستان</p> <table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width: 464px;"><tbody><tr><td style="width: 50px;"> <p align="center" dir="RTL"><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="width: 101px;"> <p align="center" dir="RTL"><strong>عنوان</strong></p> </td> <td style="width: 169px;"> <p align="center" dir="RTL"><strong>توضیحات</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px;"> <p dir="RTL">4</p> </td> <td style="width: 101px;"> <p dir="RTL">تلفن</p> </td> <td style="width: 169px;"> <p dir="LTR">0038111 3674360-2</p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px;"> <p dir="RTL">5</p> </td> <td style="width: 101px;"> <p dir="RTL">فاکس</p> </td> <td style="width: 169px;"> <p dir="LTR">3674363</p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px;"> <p dir="RTL">6</p> </td> <td style="width: 101px;"> <p dir="RTL">ایمیل</p> </td> <td style="width: 169px;"> <p dir="LTR">iran-emb@bitsyu.net</p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px;"> <p dir="RTL">7</p> </td> <td style="width: 101px;"> <p dir="RTL">وب سایت</p> </td> <td style="width: 169px;"> <p dir="LTR"> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 50px;"> <p dir="RTL">8</p> </td> <td style="width: 101px;"> <p dir="RTL">آدرس</p> </td> <td style="width: 169px;"> <p dir="LTR">LJUTICE BOGDANA 40</p> <p dir="LTR">Belderade, 11000</p> <p dir="LTR">SERBIA and MONTENEGRO</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:04</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">ولنجک،‌خ نهم، پ 12</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">71-22412569</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:34:38 +0000 daradmin 138 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه رسمی سفارت سوئيس http://www.daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%B3 <span>دارالترجمه رسمی سفارت سوئيس</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 align="right"> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه رسمی سفارت سوئيس  ترجمه رسمی انگلیسی برای سویس در تهران</span></h2> <p align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 13px;"> دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای سفارت سویس نیاز دارید ؟ با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان ترجمه رسمی شما و هم تایید ترجمه های  شما رو در سفارت سویس در تهران انجام میدهد .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت سویس می روید این آدرس سفارت سویس در تهران است</span></p> <p dir="RTL">سفارت سوئيس       </p> <p dir="RTL"> ۲۰۰۸۳۳۳           </p> <p dir="RTL">الهیه،‌خ بوستان، خ حریقی شش،</p> <p dir="RTL">………………………………………………………………………..</p> <p align="right"><span dir="RTL">اگر مدرکی از سویس دارید و می خواهید در دارالترجمه به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در سویس برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در سویس به شرح زیر است</span></p> <p dir="RTL">سفارت ایران در برن</p> <p dir="RTL">ساعت کار:</p> <p dir="RTL">سفارت: دوشنبه - جمعه 8 تا 16:30</p> <p dir="RTL">بخش کنسولی: دوشنبه - جمعه 9 تا 12:30</p> <p dir="RTL">تماس تلفنی با بخش کنسولی: 14 تا 16</p> <p dir="RTL">تلفن:</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Tel: +41 31 351 08 01 - 3501089</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Fax: +41 31 351 08 12</span></p> <p dir="RTL">آدرس:</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Thunstrasse 68 - 3006 Bern -Embassy of Iran</span></p> <p dir="RTL">پست الکترونیکی :</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Ambassador@iranembassy.ch</span></p> <p dir="RTL">سفیر</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Economic@iranembassy.ch</span></p> <p dir="RTL">اقتصادی</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Consular@iranembassy.ch</span></p> <p dir="RTL">کنسولی</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Political@iranembassy.ch</span></p> <p dir="RTL">سیاسی</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Cultural@iranembassy.ch</span></p> <p dir="RTL">فرهنگی</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Secretariat@iranembassy.ch</span></p> <p dir="RTL">دبیرخانه</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Admin@iranembassy.ch</span></p> <p dir="RTL">سایت</p> <p dir="RTL">تعطیلات :</p> <p dir="RTL">تعطیلات رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:03</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">الهیه،‌خ بوستان، خ حریقی شش،</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22008333</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:33:07 +0000 daradmin 137 at http://www.daroltarjomeh.net