راهنمای تایید گواهی های متفرقه http://www.daroltarjomeh.net/taxonomy/term/10 fa ترجمه مدارک و گواهی پزشک پزشکی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C <span>ترجمه مدارک و گواهی پزشک پزشکی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>ی., 03/17/2013 - 15:48</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span>ترجمه مدارک و گواهی پزشک پزشکی ترجمه نسخه پزشک به انگلیسی و آلمانی</span></h2> <p><span dir="RTL">ترجمه</span> گواهی <span dir="RTL">پزشکی در دارالترجمه</span>: <br /><span dir="RTL">ترجمه رسمی اسناد و مدارک و پرونده ها ونسخه های پزشکی و دارویی در دارالترجمه رسمی داریان، ترجمه رسمی برگه های گزارش پاراکلینکی،</span> <span dir="RTL">ترجمه</span> <span dir="RTL">تست های آزمایشگاهی (بیوشیمی خون، ادار، مایعات بدن، تست مایع مغزی نخاعی، تست های سرولوژیک، آنتی بیوگرام، تست های هایپرسنسیتیویتی، تست رد پیوند اعضاء، حاملگی آزمایشگاهی)، نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، نوار عضله،</span> <span dir="RTL">ترجمه</span> <span dir="RTL">ماموگرافی، سونوگرافی رحم تخمدان و شکم، گزارش برزسی اندوسکوپیک معده و دستگاه گوارش فوقانی، گزارش کولونوسکوپی، بیوپسی و نمونه برداری، شرج عمل جراحی پاتولولوژی (آسیب شناسی) و</span> <span dir="RTL">ترجمه</span> <span dir="RTL">گزارش سی تی اسکن، ام آر آی، گزارش عکسبرداری اشعه ایکس،</span> <span dir="RTL">ترجمه</span> <span dir="RTL">رسمی صورتحساب های بیمارستانی و</span> <span dir="RTL">ترجمه</span> <span dir="RTL">برگه گزارش اتاق عمل و</span>.... در دارالترجمه تخصصی و رسمی داریان<br /> رشته های پزشکی، شامل<br /> رشته های پزشکی، شامل<br /> 1- بینایی سنجی-اپتومتری (کارشناسی و کارشناسی ارشد)<br /> 2- پرستاری (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری، آموزش، مدیریت، بهداشت خانواده، تکنسین اتاق عمل، پرستاری دندانپزشکی، ...)<br /> 3- پزشکی (دکترای پزشکی بطور کامل)<br /> 4- تغذیه (کارشناسی و کارشناسی ارشد)<br /> 5- دامپزشکی (دکترای پزشکی بطور کامل)<br /> 6- داروسازی (دکترای پزشکی بطور کامل)<br /> 7- رادیولوژی (کاردانی و کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی)<br /> 8- شنوایی سنجی (کارشناسی)<br /> 9- علوم آزمایشگاهی (کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی در پیراپزشکی، علوم دامپزشکی، ...)<br /> 10- مامایی (کارشناسی)</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Sun, 17 Mar 2013 12:18:55 +0000 daradmin 451 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه اسپانیولی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C <span>ترجمه اسپانیولی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>چ., 01/04/2012 - 18:35</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1 dir="RTL"> <span style="font-size:12px;">ترجمه اسپانیایی زبان ترجمه اسپانیولی ترجمه اسپانیایی به فارسی</span></h1> <p dir="RTL">ترجمه زبان اسپانیولی</p> <p dir="RTL">خدمات دارالترجمه رسمی داریان دربرگیرنده ترجمه رسمی از زبان اسپانیولی/ اسپانیایی به فارسی و ترجمه زبان فارسی به اسپانیولی/ اسپانیایی نیز می باشد دارالترجمه داریان ترجمه های اسپانیولی خود به صورت تخصصی و کیفی انجام داده  و بهترین ترجمه را چه به اسپانیایی و چه به فارسی تحویل  میدهد</p> <p dir="RTL">در صورتی که می خواهید از وضع هزینه ها/ تعرفه ترجمه تخصصی و ترجمه رسمی زبان اسپانیولی به فارسی و فارسی به اسپانیولی آگاه شوید صفحه هزینه ترجمه اسپانیولی را که در زیر لینک آن آمده کلیک کنید .</p> <p dir="RTL">در صورتی که می خواهید بدانید برای تایید ترجمه  رسمی اسپانیولی / اسپانیایی چه مدارکی لازم است به صفحه راهنمای تایید ترجمه رسمی مراجعه فرمایید .</p> <table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" height="52" width="597"><tbody><tr><td> <p dir="RTL"><a href="http://daroltarjomeh.net/content/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C">هزینه / نرخ / تعرفه  ترجمه اسپانیولی</a> / اسپانیایی</p> </td> </tr></tbody></table><div>  </div> <p dir="RTL"> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Wed, 04 Jan 2012 15:05:10 +0000 daradmin 382 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-گواهی-کشتیرانی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C <span>ترجمه-گواهی-کشتیرانی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:28</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h3> ترجمه گواهی های کشتیرانی ترجمه گواهی صادراتی ترجمه گواهی گمرک ترجمه گواهی واردات</h3> <h5> <strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی های کشتیرانی در دارالترجمه رسمی </span></strong></h5> <p><span dir="RTL">گواهی های صادره از شرکت کشترانی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر شکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است . </span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:58:53 +0000 ناشناس 218 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-گواهی-پزشکی-بهداشتی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C <span>ترجمه-گواهی-پزشکی-بهداشتی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:13</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h3> ترجمه گواهی و مجوز های بهداشتی ترجمه رسمی مجوز اداره بهداشت ترجمه مجوز فعالیت</h3> <h5> <strong><span dir="RTL">ترجمه رسمی گواهی های بهداشتی به زبان انگلیسی در دارالترجمه داریان</span></strong></h5> <p><span dir="RTL">گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با تایید « معاوند غذا و دارو » یا « دانشگاه های علوم پزشکی » یا « اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی » ( وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است . </span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:43:32 +0000 ناشناس 216 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-گواهی-روستا http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 <span>ترجمه-گواهی-روستا</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:12</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1> <span style="font-size:10px;">ترجمه گواهی روستاها ترجمه رسمی نامه دهیاری ترجمه نامه بخشداری ترجمه نامه فرمانداری ها</span></h1> <h5> <strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی مربوط به روستاهای در دارالترجمه :  </span></strong></h5> <p><span dir="RTL">گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها  با تایید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروهای انتظامی منطقه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی  است . </span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:42:27 +0000 ناشناس 215 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه کارت واکسیناسیون دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>ترجمه کارت واکسیناسیون دارالترجمه</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:09</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;"><strong><span dir="RTL">ترجمه کارت واکسیناسیون در دارالترجمه رسمی</span></strong></span></h2> <h2> ترجمه کارت واکسیناسیون دارالترجمه مترجم کارت سلامت و واکسن</h2> <p><span dir="RTL">ترجمه کارت واکسیناسیون با تایید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی و یا با تایید انستیتو پاستور قابل ترجمه و تایید است فرقی ندارد برای زبان انگلیسی یا عربی یا روسی یا هر زبان دیگری باشد .رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستیتو پاستور که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر میشود نیز قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و تاییددر دادگستری  است . </span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:39:28 +0000 ناشناس 213 at http://www.daroltarjomeh.net کارت بازرگانی دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>کارت بازرگانی دارالترجمه</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:08</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">کارت بازرگانی دارالترجمه ترجمه رسمی کارت بازرگانی انگلیسی روسی آلمانی چینی فرانسه ایتالیایی</span></h2> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه رسمی  کارت بازرگانی در دارالترجمه : </span></strong>ترجمه کارت بازرگانی شخصی ، ترجمه کارت بازرگانی شرکتی</p> <p><span dir="RTL">کارت بازرگانی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردد قابل ترجمه رسمی  میباشد .</span></p> <p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 13px;">البته در حال حاضر باید یک تاییدیه از اطاق بازرگانی اخذ و تاییدیه ترجمه رسمی شود</span></strong></span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:38:28 +0000 daradmin 212 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه قبض آب برق تلفن ترجمه http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>دارالترجمه قبض آب برق تلفن ترجمه</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:06</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> ترجمه قبض آب برق تلفن ترجمه رسمی قبوض آب برق تلفن گاز انگلیسی</h2> <p><span dir="RTL">ترجمه رسمی قبض آب ، ترجمه رسمی قبض برق ، ترجمه قبض  و تلفن وترجمه قبض گاز .</span></p> <p><strong><span dir="RTL">بعضا برای اثبات محل سکونت و جهت ارائه به سفارت ها ترجمه این قبض ها به </span></strong><strong><span dir="RTL">کار می اید برای ترجمه رسمی قبض تلفن و برق و گاز در دارالترجمه ارائه اصل قبض ضروری است.</span></strong></p> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه قبض تلفن و برق و گاز </span></strong><span>قبض برق به انگلیسی</span></p> <p><span dir="RTL">اصل قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن قابل ترجمه در دارالترجمه است .</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:36:38 +0000 daradmin 211 at http://www.daroltarjomeh.net دارالترجمه فیش حقوقی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C <span>دارالترجمه فیش حقوقی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:05</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h3> دارالترجمه فیش حقوقی ترجمه رسمی انگلیسی فیش حقوق انگلیسی مترجم قبض</h3> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه فیش حقوقی در دارالترجمه داریان : </span></strong></p> <p><span dir="RTL">فیش های حقوقی ادارت دولتی با مهر کار گزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه بوده و فیشهای حقوقی غیر دولتی با مهر و امضا شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه در دارالترجمه است . معمولا از مبلغ دریافتی در فیش بالا باشد ارائه پرداخت مالیات فیش نیز برای ترجمه ان ضروری است.</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:35:24 +0000 daradmin 210 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه نامه اداری http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C <span>ترجمه نامه اداری</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 16:02</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سازمان اداره ترجمه مكاتبات سازمانی دولتی شرکتی مترجم </span></h2> <p>ترجمه نامه اداری</p> <p><span style="font-size: 13px;">ترجمه مكاتبات بين سازمانهاي دولتي در دارالترجمه رسمی</span><span dir="LTR" style="font-size: 13px;">:</span></p> <p dir="RTL">ترجمه مداركي كه جنبه مكاتبه بين سازمانها داشته باشد مدرك و سند رسمي تلقي نميشود و فقط مقررات و آئين نامه ها در دارالترجمه ترجمه می شود<span dir="LTR">.</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="fa">راهنمای تایید گواهی های متفرقه</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:32:32 +0000 daradmin 208 at http://www.daroltarjomeh.net