راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی http://www.daroltarjomeh.net/taxonomy/term/17 fa ترجمه مدارک سازمان امور استخدامی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C <span>ترجمه مدارک سازمان امور استخدامی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:41</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:14px;">ترجمه مدارک سازمان استخدامی کشور شمامل  گواهی مدرک و ریزنمره مدرک سازمان  به زبان انگلیسی آلمانی فرانسه چه الزاماتی دارد و برای تایید مراجع چه مهر و امضایی لازم دارد؟</span></h2> <h3> <span style="font-size:12px;"><strong><span dir="RTL">ترجمه مدارک و ریز نمره و دانشنامه های سازمان امور استخدامی کشور در دارالترجمه  : </span></strong></span></h3> <p><span dir="RTL">دانشنامه ، مدرک تحصیلی و ریزتنره و گواهی  صادره از سازمان امور استخدامی کشور  با مهر سازمان امور استخدامی و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است . با دارالترجمه داریان در تماس باشید.</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:11:33 +0000 daradmin 195 at http://www.daroltarjomeh.net مدارک کاردانی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C <span>مدارک کاردانی </span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:39</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:14px;"><strong style="font-size: 13px;">ترجمه رسمی مدارک کاردانی : </strong></span>ترجمه مدارك</h2> <h3> <span style="font-size:12px;"><strong style="font-size: 13px;">ترجمه مدرک کاردانی ترجمه رسمی مدرک فوق دیپلم به انگلیسی فرانسه ایتالیایی</strong></span></h3> <p dir="RTL">هر نوع مدرک یا مدارک ، دانشنامه و ریزنمره کاردانی صادره از موسسات وابسته به اموزش و پرورش و یا دانشگانهای تابعه آموزش و پرورش باید به تایید آموزش و پرورش و مدرک کاردانی پیام نور و مدرک کاردانی دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی جهت ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی  باید به تایید   وزات علوم و مدرک کاردانی زیر مجموعه وزارت بهداشت برای ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی باید به تایید وزات بهداشت و درمان و اموزش پزشکی رسیده  باشد.در این صورت این مدارک و ریزنمره کاردانی  قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه و تایید توسط دادگستری و وزارت خارجه است . در دارالترجمه داریان کار ترجمه رسمی دانشنامه و ریز نمره کاردانی  یک روز و کار تایید ترجمه  2 روز زمان لازم دارد. با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:09:55 +0000 daradmin 194 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه مدارک وزارت علوم http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 <span>ترجمه مدارک وزارت علوم</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:38</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">ترجمه مدارک تحصیلی وزارت علوم و دانشگاه ازاد به انگلیسی در تهران </span></h2> <p>ترجمه مدارک تحصیلی وزارت علوم</p> <h3> <span style="font-size:11px;"><strong><span dir="RTL">ترجمه مدارک صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری : </span></strong></span></h3> <p><span dir="RTL">دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غی ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تایید است .جهت تایید مدارک توسط وزارت علوم باید به آدرس خ فرصت جنب هتل اسکان مراجعه فرمایید تا مجوز ترجمه ان زده شود </span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:08:46 +0000 daradmin 193 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه مدرک مدارک دانشگاه آزاد http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF <span>ترجمه مدرک مدارک دانشگاه آزاد</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:34</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1> ترجمه مدارک دانشگاه آزاد</h1> <h1> <span>متقاضیان ترجمه رسمی مدارک دانشگاه ازاد توجه فرمایند:</span></h1> <p dir="RTL">دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا ، و ریز نمرات صادره از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است .البته با یک استثنا و آن هم مدارک گروه پزشکی است که جهت ترجمه رسمی در دارالترجمه باید به تایید وزارت علوم هم برسد</p> <p dir="RTL"><strong>ترجمه مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی در دارالترجمه رسمی به زبان ترکی استامبولی و ترکی آدری و چینی و فرانسوی : </strong></p> <p dir="RTL"> </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:04:57 +0000 daradmin 190 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-مدارک-مدارس-خارج http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC <span>ترجمه-مدارک-مدارس-خارج</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:33</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">ترجمه مدارک تحصیلی خارجی</span></h2> <h3> <span style="font-size:12px;"><strong><span dir="RTL">ترجمه رسمی مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور در دارالترجمه رسمی در داخل کشور : </span></strong></span></h3> <p><span dir="RTL">مدارک تحصیلی مدارس تحصیلی خارج کشور با تایید اداره مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه و تایید در دادگستری و وزارت خارجه است . </span>مثلا کسی که هند درس خونده سرپرستی مدارس شبه قاره  و سرپرستی مدارس خارج کشور باید تایید کند تا قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه باشد </p> <p><br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:03:31 +0000 daradmin 189 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه-گواهی-دانشگاه-آزاد-رسمی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C <span>ترجمه-گواهی-دانشگاه-آزاد-رسمی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:24</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">ترجمه گواهی های دانشگاه آزاد ترجمه مدرک آزاد ترجمه ریزنمره آزاد</span></h2> <h3> <span style="font-size:12px;"><strong><span dir="RTL">ترجمه گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی : </span></strong></span></h3> <p><span dir="RTL">گواهی کار اساتید </span><span dir="RTL">و اعضاء هئیت علمی</span><span dir="RTL"> با تایید دبیرخانه اساتید  قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه و تایید در اداره مترجمان رسمی است و گواهی کار کارکنان دانشگاه آزاد  با ارائه حکم و دفترچه بیمه و دانشنامه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است . گواهی تحصیلی  دانشجویان دانشگاه آزاد با تایید سازمان مرکزی و امضا معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی و تایید در دادگستری میباشد .</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 11:54:31 +0000 daradmin 188 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه کارت دانشجویی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C <span>ترجمه کارت دانشجویی</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:20</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1> <span style="font-size:12px;">ترجمه کارت دانشجویان ترجمه کارت دانشجویی رسمی انگلیسی</span></h1> <p><span dir="RTL">چگونگی ترجمه رسمی کارت دانشجویی:</span></p> <p><span dir="RTL">کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  نیست . بنابراین ترجمه رسمی کارت دانشجویی ممکن نیست برای اثبات دانشجو بودن لازم است گواهی دانشجویی گرفته شده و ترجمه گردد</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 11:50:59 +0000 daradmin 185 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه گواهی دانشگاه http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 <span>ترجمه گواهی دانشگاه</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:18</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">ترجمه گواهی دانشگاه ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی ترجمه دانشگاهی</span></h2> <p dir="RTL"><strong>ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی و آزاد در دارالترجمه رسمی </strong></p> <p dir="RTL"><strong style="font-size: 13px;">ترجمه رسمی گواهی قبولی در دانشگاههای دولتی و ازاد به زبان انگلیسی و عربی و .......در دارالترجمه رسمی داریان</strong></p> <p dir="RTL">گواهی نامه های  قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزات علوم قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سارمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تایید است .</p> <div> ترجمه گواهی موقت پایان دوره کارشناسی</div> <div> ترجمه گواهی موقت کارشناسی</div> <div> ترجمه مدرک موقت</div> <div> گواهی موقت کارشناسی دانشگاه آزاد</div> <div> ترجمه گواهی موقت کارشناسی</div> <div> <a href="http://www.daroltarjomeh.net/downloads">نمونه ترجمه مدرک لیسانس</a></div> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 11:48:33 +0000 daradmin 183 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه رسمی با مهر ناتی در تهران http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 <span>ترجمه رسمی با مهر ناتی در تهران</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>س., 08/27/2013 - 17:29</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1> ترجمه رسمی با مهر ناتی در تهران</h1> <p>دارالترجمه داریان در اسرع وقت ترجمه های شما را به تایید مترجم ناتی (naati) میرساند.</p> <p><strong>ترجمه با مهر ناتی</strong></p> <p>ترجمه های رسمی جهت ارائه به استرالیا و نیوزیلند  و بریتانیا اگر مهر ناتی زده  شود به عبارتی ترجمه با مهر ناتی شود بهتر است . مهر ناتی باید توسط مترجم ناتی فارسی به انگلیسی زده شود.</p> <p>جهت دریافت ترجمه با مهر ناتی با دارالترجمه داریان تماس بگیرید. اگر در تهران یا هر جای ایران هستید برای استفاده از خدمات ما تماس بگیرید.ما در دفتر داریان همیشه آنلاین ، دقیق ، سریع و بهترین کار را تحویل می دهیم.</p> <p>لازم به یاداوری است اگر دوستان میخواند می توانند اسم مترجم ما و آدرس ما رو از سایت ناتی چک کنند .</p> <p>اسم مترجم رسمی داگستری و همچنین مترجم ناتی ما علیرضا ممدوحی هست با این اسپل alireza mamdoohi</p> <p>با دارالترجمه رسمی و همچنین ناتی داریان تماس بگیرید.</p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 27 Aug 2013 12:59:44 +0000 daradmin 485 at http://www.daroltarjomeh.net ترجمه مدارک دانشگاهی وزرات بهداشت ترجمه ریزنمره و مدرک علوم پزشکی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA <span>ترجمه مدارک دانشگاهی وزرات بهداشت ترجمه ریزنمره و مدرک علوم پزشکی</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ناشناس</span></span> <span>س., 10/25/2011 - 15:37</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2><span style="font-size:14px;">ترجمه مدارک وزرات بهداشت دارالترجمه ترجمه مترجم ریزنمره مدارک انگلیسی</span></h2> <h3><span style="font-size:12px;">سوال می شود برای تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت و علوم پزشکی چی لازم است؟چکار باید کرد؟</span></h3> <p><strong><span dir="RTL">ترجمه مدارک صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دارالترجمه به زبان های رسمی انگلیسی و عربی و آلمانی و فرانسه و چینی و دیگر زبان ها : </span></strong></p> <p><span dir="RTL">دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و دفاتر ترجمه رسمی است</span></p> </div> <div class="field field--name-field-term-khadamat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی خدمات</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/17" hreflang="fa">راهنمای تایید ترجمه مدارک دانشگاهی</a></div> </div> Tue, 25 Oct 2011 12:07:43 +0000 ناشناس 192 at http://www.daroltarjomeh.net