سفارتهای استرالیا و نیوزیلند و ترجمه رسمی در دارالترجمه http://www.daroltarjomeh.net/taxonomy/term/7 fa دارالترجمه سفارت نیوزیلند http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF <span>دارالترجمه سفارت نیوزیلند </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>دارالترجمه سفارت نیوزیلند دارالترجمه رسمی و مترجم سفارت نیوزیلند</p> <p><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Helvetica, sans-serif;"><span dir="RTL"><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"> دارالترجمه زبان انگلیسی  جهت ترجمه مدارک برای سفارت نیوزیلند می خواهید  با دارالترجمه رسمی زبان انگلیسی داریان تماس بگیرید . ترجمه رسمی شما رو با مهر مترجم رسمی ایران  انجام و به تایید  سفارت نیوزیلند در تهران می رسانیم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت نیوزیلند می روید این آدرس سفارت نیوزیلند در تهران است</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Helvetica, sans-serif;"><span dir="RTL"><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">در صورتی هم که ترجمه خود را با مهر مترجم ناتی<a href="http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C"> می خواهید به این لینک مراجعه کنید</a></span></span></span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت زلاندنو / نیوزیلند در تهران    </p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:652px;" width="653"><tbody><tr><td style="width:115px;"> <p dir="RTL">زلاندنو</p> </td> <td style="width:332px;"> <p dir="RTL">نیاوران ، اقدسیه، مجتمع گلستان شمالی، نبش خ سومین، کوچه دوم پارک ، پ 31</p> </td> <td style="width:170px;"> <p dir="RTL">1-22800290 و 22800289</p> </td> </tr></tbody></table><div style="clear:both;">  </div> <p dir="RTL">آدرس سفارت ایران در نیوزیلند / زلاند نو</p> <p align="right" dir="RTL">دارالترجمه رسمی اقدسیه.</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 12:33</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">نیاوران ، اقدسیه، مجتمع گلستان شمالی، نبش خ سومین، کوچه دوم پارک ، پ 31</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">1-22800290 و 22800289</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/7" hreflang="fa">سفارتهای استرالیا و نیوزیلند و ترجمه رسمی در دارالترجمه</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 09:03:13 +0000 daradmin 156 at http://www.daroltarjomeh.net سفارت استراليا و دارالترجمه ناتی http://www.daroltarjomeh.net/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C <span>سفارت استراليا و دارالترجمه ناتی</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>دارالترجمه داریان ترجمه مورد قبول سفارت استرالیا را به شما تحویل میدهد . داریان دارای مترجم رسمی naati هست . و علاوه بر این ترجمه با مهر مترجمان رسمی ایران را نیز انجام و به تایید سفارت استرالیا می رسانیم.</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت استراليا در تهران     </p> <p dir="RTL">۸۷۱۶۴۱۵-۸۷۲۴۴۵۶        </p> <p dir="RTL">خيابان خالد اسلامبولی خيابان ۲۳ شماره ۱۳</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="http://www.daroltarjomeh.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C">لینک تماس و آدرس مترجم و دفتر ترجمه ناتی در تهران</a></p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 16:04</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">خ خالد اسلامبولی ، خ 23، پ 13</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">8-88724456</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/7" hreflang="fa">سفارتهای استرالیا و نیوزیلند و ترجمه رسمی در دارالترجمه</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 12:34:08 +0000 daradmin 109 at http://www.daroltarjomeh.net