ترجمه احکام حکم طلاق

ترجمه احكام طلاق ترجمه رای طلاق ترجمه طلاق نامه مترجم طلاق

ترجمه احكام طلاق در  دارالترجمه رسمی داریان به زبان های روسی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و ترکی و عربی و.....دیگر زبان هایی که مترجم رسمی دارند:

احكام طلاق يا اقرار به عدم امكان سازش زوجین كه منجر به جدائي و طلاق  نگرديده باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه نيست. چنانچه مشتری  اظهار به جدايي و طلاق نمايد، ارائه اصل  سند طلاق يا شناسنامه كه در آن طلاق به ثبت رسيده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزاميست.