ترجمه ارزشنامه تحصیلی

ترجمه رسمی ارزشنامه های تحصیلی در دارالترجمه رسمی :

ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ف درمان و آموزش پزشکی بدلیل  داشتن کاربرد داخلی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی  نیست ، باستثنا مواردیکه وزرات بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه در دارالترجمه را در ظهر ارزشنامه قید میکند .ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل به انگلیسی