ترجمه ارزيابي املاك در دارالترجمه

 

نرجمه گزارش و برگه های ارزيابي املاك در دارالترجمه رسمی:

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات تهیه شده توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره به شرط تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی  میباشد. البته برای ارائه به دادگستری و تایید آن اصل سند نیز باید ضمیمه گردد.