ترجمه انگلیسی گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است و از تاریخ صدور یک ماه برای ترجمه اعتبار دارد قبلا تاریخ اعتبار گواهی عدم سوئ پیشینه برای ترجمه 3 ماه بود اما از اول بهمن 91 وزارت خارجه فقط ترجمه عدم سوء پیشینه های را مهر می زند که از تاریخ صدور آنها بیش از یک ماه نگذشته باشد . و حداکثر از صدور آن باید یک ماه گذشته باشد تا ترجمه ان در دارالترجمه تایید شود. برابر اصل گواهی عدم سوء پیشینه قابل ترجمه رسمی دردارالترجمه  نیست .

مدت اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه برای سفارت از تاریخ صدورش برای ترجمه 1 ماه است اما بعد ترجمه هم حدود 2 ماه اعتبار دارد.

نمونه گواهی عدم سوء پیشینه رو از صفحه دانلود همین سایت دریافت کنید

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه فوری در دارالترجمه داریان

ترجمه عدم سوء پیشینه برای کشور کانادا

ترجمه گواهی عدم اعتیاد به انگلیسی فوری 

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه برای ایرانیان خارج از کشور به زبان های عربی روسی ترکی استانبولی فرانسوی

ترجمه سو پیشینه برای ویزا

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه برای مهاجرت

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه برای سفارت آمریکا

مدت اعتبار ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه