ترجمه تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات

ترجمه رسمی تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات :در دارالترجمه به زبان های انگلیسی و عربی و دیگر زبان ها

تفويض وكالتنامه و نقل و انتقالات در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد ، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد

در مورد تاييد ترجمه تفويض وكالت، ارائه وكالتنامه های قبل برای استناد و رويت الزامی است