ترجمه دادخواست اظهارنامه

ترجمه دادخواست و  اظهارنامه در دارالترجمه 

مترجم رسمی برای جلسات دادگاه  اتباع غیر ایرانی

مترجم رسمی برای ترجمه دفاعیات متهم خارجی 

تایید ترجمه اظهارنامه و دادخواست در دارالترجمه:

اظهارنامه و دادخواست دادگاهی در صورتي كه در مرحله اوليه باشد، قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه نيست.و متعاقبا ترجمه نیز توسط دادگستری و خارجه تایید نمی شود.لذا بهتر است به جای اظهارنامه و دادخواست حکم به دارالترجمه جهت ترجمه رسمی ارائه شود.البته باید یاداور شد هر پرونده ای در هر مرحله با ارائه مجوز ترجمه آن ( ترجمه بلامانع قید گردد و مهر و امضا شود ) از سوی دادگاه قابل ترجمه رسمی است