ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد در دارالترجمه

 

ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد در دارالترجمه:

استعلام ثبت اسناد در صورتي قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه ها است كه ممهور به مهراداره ثبت اسناد منطقه مربوطه باشد.

و به طور کلی همه نامه های اداره ثبت اسناد باید مهر شده باشند تا امکان ترجمه رسمی فراهم گردد.