ترجمه رسمی تعهدنامه

ترجمه تعهدنامه دارالترجمه مترجم رسمی تعهدنامه آلمانی روسی ایتالیایی

ترجمه رسمی تعهدنامه به زبان عربی ،انگلیسی و دیگر زبان ها:

تعهدنامه مالی و غیر مالی  در صورتي قابل ترجمه رسمی توسط دارالترجمه است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر تنظيم شده باشد.البته برای تایید تعهدنامه در دارالترجمه باید شناسنامه فرد متعهد نیز همراه تعهدنامه باشد.