ترجمه-رسمی-روزنامه-رسمی

ترجمه روزنامه رسمی در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی روسی آلمانی اسپانیایی ایتالیایی فرانسه 

ترجمه روزنامه رسمی :

برای ترجمه روزنامه رسمی شرکت ها چه ترجمه آگهی تاسیس یا آگهی تغیر یا آگهی تصمیمات یا روزنامه افزایش سرمایه یا انحلال شرکت ارائه اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی لازم است . فقط در این صورت قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است . البته در حال حاضر امکان پیگیری آنلاین نیزاز سایت روزنامه رسمی کشور ممکن شده و به صورت مهر مترجم می توان تحویل داد.ترجمه اسناد رسمی به انگلیسی