ترجمه رسمی وكالتنامه در دارالترجمه

 

ترجمه رسمی وكالتنامه در دارالترجمه به زبان انگلیسی:

وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر امضاء سردفتر قابل ترجمه در دارالترجمه است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تنفیذ دفتر خانه در خصوص عدم  عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفیت الزامی است .

نکته : در همه وکالت های کاری لازم است کشور مقصد و مورد وکالت به طور واضح قید گردد تا امکان ترجمه رسمی باشد.مثلا بنویسد مراجعه به ادارات و بانک های کشور ترکیه .

 

وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است وکالت در خوصص مراقبت های فیزیکی طفل ازسوی  والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید  حضانت یا سرپرست بلااشکال و قابل ترجمه و تایید است بنا براین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر قابل ترجمه رسمی نبوده و نیاز به رای دادگاه دارد .

وكالتنامه در صورتي قابل ترجمه در دارالترجمه است كه در دفاتر اسناد رسمي و در سر برگ محضر تهيه و ممهور به مهر و امضاء سر دفتر باشد.