ترجمه مبایعه نامه و بيعنامه

ترجمه مبایعه نامه و بيعنامه:در دارالترجمه رسمی

بيعنامه (مبایعه نامه ) در صورتی كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است. بيعنامه هايی كه در آژانسهای مسكن تهيه ميشوند فاقد اعتبار براي ترجمه در دارالترجمه رسمی است.

بیمع نامه یا قرار داد فروش و اجاره نامه هائیکه از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطور کلی در ارگان های دولتی تنظیم میشود قابل ترجمه در دارالترجمه می باشد همچنین بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونی های مسکن و شرکتهای ساختمانی بشرط ارائه مدارک رسمی نیز قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی میباشد .

ترجمه رسمی اسناد و مدارک