ترجمه مدارک اتباع خارجی

ترجمه انگلیسی ترجمه مدارک اتباع خارجی اتباع غیر ایرانی در ایران

«ترجمه مدارک امور مربوط به اتباع بیگانه »

- کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از اداره امور اتباع بیگانه وابسته به وزرات کشور در صورتی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است که دارنده کارت از سوی ارداه مزبور کتبا معرفی شده باشد . در این صورت ترجمه به تایید هم میرسد .

- کارت تردد اتباع خارجی  جهت استفاده داخلی است و قابل ترجمه رسمی نمیباشد .

- گواهی های صادره از سوی وزرات کشور در خصوص احوال شخصیه اتباع بیگانه مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر و ... قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است

به طور کلی تایید این مدارک شامل :

باید در تایید اسناد وزارت امور خارجه  مهر شوند  یا همان مهر دادگستری و وزارت خارجه