ترجمه-مدرک-حوزه-علمیه

ترجمه مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه :

مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی و تایید توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه است .

دفتر داریان مدارک و ریزنمره و گواهی حوزه علمیه را به زبان عربی ، انگلیسی ، روسی ، فرانسه و دیگر زبان ها ترجمه می کند اگر چه غالب ترجمه این نوع مدارک به زبان عربی است اما دارالترجمه داریان به همه زبان ها ترجمه شما را انجام میدهد.

ترجمه مدارک حوزه علمیه خواهران

ترجمه مدرک حوزه علمیه قم ترجمه مدارک تحصیلی حوزه علمیه اعتبار مدرک حوزه علمیه برای ترجمه رسمی مدرک کاردانی حوزه علمیه ترجمه مدارک علمی حوزه علمیه نمونه ترجمه شده مدارک حوزه علمیه